Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Zbliża się termin składania przez instytucje pożyczkowe sprawozdań z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego

Data aktualizacji:

Do 30 kwietnia 2024 roku instytucja pożyczkowa, która jest wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, musi przekazać sprawozdanie z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego za pierwszy kwartał kalendarzowy 2024 roku. 

Status instytucji pożyczkowej przesądza o obowiązku sprawozdawczym. Z realizacji tego obowiązku nie zwalnia to, że w danym okresie sprawozdawczym spółka nie udzielała konsumentom kredytów. Informacja ta powinna natomiast znaleźć się w przekazanych danych sprawozdawczych.

Niewypełnienie obowiązku sprawozdawczego albo wykonanie go nieprawidłowo zagrożone jest sankcjami. Komisja Nadzoru Finansowego może:

  • nałożyć na członka zarządu instytucji pożyczkowej bezpośrednio odpowiedzialnego za stwierdzone nieprawidłowości karę pieniężną w wysokości do 150 000 zł;
  • nałożyć na instytucję pożyczkową karę pieniężną w wysokości do 15 000 000 zł;
  • wystąpić, w określonych okolicznościach, do właściwego organu instytucji pożyczkowej z wnioskiem o odwołanie członka zarządu;
  • zawiesić w czynnościach członka zarządu na określonych zasadach;
  • wykreślić instytucję pożyczkową z rejestru instytucji pożyczkowych, a jeżeli jest wpisana jednocześnie do rejestru pośredników kredytowych – także z tego rejestru.

Urząd KNF1, wypełniając obowiązek ustawowy, przygotował elektroniczny system Sprawozdawczość Instytucji Pożyczkowych SIP do przekazywania sprawozdań instytucji pożyczkowych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego oraz wymiany korespondencji w ramach działań nadzorczych. System jest dostępny od 27 marca 2024 roku.

Zasady uzyskania uprawnień do SIP dla administratora instytucji pożyczkowej oraz niezbędne instrukcje UKNF przekazał instytucjom pożyczkowym z odpowiednim wyprzedzeniem w indywidualnej korespondencji. Instrukcje te zostały  omówione na szkoleniu CEDUR 26 marca 2024 roku.

______________________
159di ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1028, ze. zm.)