Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Nałożenie kary pieniężnej na Karola Zarajczyka

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 26 lutego 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Karola Zarajczyka – byłego członka Zarządu Ursus SA w upadłości z siedzibą w Warszawie – nr KRS: 0000013785  („Spółka”)

  • karę pieniężną w wysokości 220 000 zł

za opóźnienie podania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd Spółki 11 września 2018 roku decyzji w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w związku z utratą płynności finansowej przez Spółkę, co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR1;

Decyzja nie jest ostateczna. Karol Zarajczyk może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tą decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 4 145 600 zł.

______________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE