Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Nałożenie kary pieniężnej na Fast Finance SA

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 22 marca 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu – KRS: 0000299407 („Spółka”)

  • karę pieniężną w wysokości 100 000 zł za

1)    nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego w związku ze sporządzeniem: 

a)    skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017
b)    raportu rocznego za rok obrotowy 2017
c)    skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018

2)    niewykonanie obowiązku informacyjnego tj. nieprzekazanie w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości:

a)    skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018
b)    skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2018

co stanowiło naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie1.

Decyzja nie jest ostateczna. Spółka może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tę decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 000 000 zł.

______________________
1ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych