Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Porozumienie pomiędzy Przewodniczącym KNF i Prezesem PANA w sprawie zasad współpracy, w tym wymiany dokumentów i informacji

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), Jacek Gdański i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Jacek Jastrzębski podpisali 11 marca br. porozumienie w sprawie zasad współpracy.

Porozumienie określa zasady wzajemnej wymiany dokumentów lub informacji, zgodnie z przepisami Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Ustawą o biegłych rewidentach.

W spotkaniu uczestniczył również Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, a także Marcin Mikołajczyk, Zastępca Przewodniczącego KNF i Magdalena Wysocka, zastępca Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych w Urzędzie KNF, będący przedstawicielami KNF w Radzie PANA.

W wyniku zawartej umowy KNF i PANA zobowiązały się do wzajemnego przekazywania informacji i dokumentów o stwierdzonych podejrzeniach naruszenia przepisów prawa, które mogą wpływać na realizację ustawowych zadań drugiej Strony. Dotyczy to m.in. informacji lub dokumentów o podejmowanych przez KNF działaniach systemowych wpływających na działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich, spotkaniach z ich przedstawicielami oraz komitetami audytu, a także o wytycznych i rekomendacjach dla biegłych rewidentów oraz firm audytorskich. Przekazywane informacje będą również dotyczyć zidentyfikowanych przez KNF istotnych ryzyk sektorowych w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także nałożonych przez Komisję kar zakazu pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego. Wymiana informacji obejmuje też ustalenia z prac Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczące PANA.

Ze strony PANA przekazywane będą informacje lub dokumenty o nieprawidłowościach opisanych w raporcie z kontroli PANA, odnośnie rewizji finansowej wykonywanej przez firmy audytorskie. Porozumienie obejmuje także ustalenia z prac Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA), dotyczące zadań KNF. Umowa dotyczy również m.in. przedstawienia zarzutów i wyników postępowań, w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego (dochodzenia dyscyplinarnego) dotyczącego przewinienia popełnionego w związku z badaniem ustawowym oraz wykonywaniem innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych. Porozumieniem zostały objęte także systemowe działania PANA wpływające na działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Ponadto, zgodnie z Porozumieniem, co najmniej raz w roku strony mają organizować spotkania robocze, w tym, w razie potrzeby, przynajmniej raz do roku z udziałem Przewodniczącego KNF oraz Prezesa PANA.

Podpisanie_Porozumienia_pomiędzy_Przewodniczacym_KNF_i_Prezesem_PANA.jpg Podpisanie_Porozumienia_pomiedzy_Przewodniczacym-KNF_i_Prezesem-PANA.jpg 

Podpisanie_Porozumienia_pomiedzy_PrzewodniczacymKNF_i_PrezesemPANA.jpg Podpisanie_Porozumienia_pomiedzy-Przewodniczacym_KNF_i_Prezesem_PANA.jpg

Podpisanie_porozumienia_pomiedzy_Przewodniczacym_KNF_i_Prezesem_PANA.jpg Podpisanie_Porozumienia_pomiedzy_Przewodniczacym_KNF_-i-_Prezesem_PANA.jpg