Dane miesięczne PFE - grudzień 2019 r.

data aktualizacji

Dane miesięczne zamieszczane są w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane.
Prezentowane są następujące dane:
- AKTYWA NETTO, 
- JEDNOSTKA ROZRACHUNKOWA.