Komunikat z 279. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 października 2015 r.

data aktualizacji

20 października 2015 r.

1.    W dwieście siedemdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Mariusz Kubzdyl – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez:

•    Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum.

     Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 i 18 działu II, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. W skład pierwszego zarządu wchodzą: Pan Adam Śliwiński – Prezes Zarządu i Pan Ryszard Frączek – Członek Zarządu. Wnioskodawca zobowiązał się m.in. do realizowania wytycznych i rekomendacji wydawanych przez KNF.

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

•    Corum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

4.    KNF jednogłośnie odmówiła wydania promesy zezwolenia z wniosku założyciela (...), na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez:

•    Ubezpieczenia majątkowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

     w zakresie grup 1, 2, 8 i 9 działu II zgodnie z zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

     Podstawą odmowy wydania promesy zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej było w szczególności stwierdzenie, że wniosek i załączone dokumenty zawierają postanowienia wewnętrznie sprzeczne i naruszają przepisy następujących aktów prawnych:

•    ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
•    ustawy o rachunkowości,
•    rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

     oraz ustalenie, że plan działalności nie zapewnia zdolności zakładu ubezpieczeń do wykonywania zobowiązań.

     Jednocześnie KNF umorzyła postępowanie dotyczące wniosku o uznanie Ubezpieczenia majątkowe Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, ze względu na bezprzedmiotowość postępowania.

5.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Wojciecha Sassa na stanowisko Prezesa Zarządu Nationale – Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

6.    KNF jednogłośnie uchyliła, określony w art. 35l ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zakaz wykonywania przez Ergo Versicherung AG z Niemiec prawa głosu z akcji D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA.

Wniosek został złożony w związku z połączeniem z dniem 28 maja 2015 r. w drodze przejęcia D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherung AG z Niemiec przez Ergo Versicherung AG z Niemiec na podstawie obowiązujących przepisów niemieckiego prawa spółek, które nastąpiło przed upływem terminu zakreślonego w art. 35j ustawy o działalności ubezpieczeniowej na wyrażenie stanowiska przez KNF. Na skutek połączenia Ergo Versicherung AG z Niemiec stała się właścicielem akcji D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA stanowiących 99,9524% wszystkich praw głosu w spółce, ale w świetle art. 35l ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z akcji tych nie można było wykonywać prawa głosu. KNF uchyliła zakaz ponieważ spełnione zostały przesłanki określone w art. 35m ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
  
7.    Komisja jednogłośnie nałożyła na 6 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 1800 złotych na 2 biura, 1200 złotych na 1 biuro, 900 złotych na 2 biura i 500 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

     Ukarane biura usług płatniczych to 6 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

     KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

8.    Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 5 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na 4 biura oraz 400 złotych na 1 biuro, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy pierwszoinstancyjne decyzje w przypadku 4 biur, a w przypadku 1 biura obniżyła wysokość kary z 400 złotych do 300 złotych (obniżając wysokość kary w przypadku 1 biura usług płatniczych, KNF wzięła pod uwagę indywidualne okoliczności sprawy).

9.    Komisja zapoznała się z informacją na temat:

•    sektora ubezpieczeń po II kwartale 2015 r.,
•    sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w I połowie 2015 r.,
•    wyników oceny BION powszechnych towarzystw emerytalnych za 2014 r.,
•    sytuacji banków spółdzielczych w kontekście tworzenia przez zrzeszenia systemów ochrony instytucjonalnej (IPS).

10.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    26 października 2015 r.
•    3 listopada 2015 r.
•    17 listopada 2015 r.
•    1 grudnia 2015 r.
•    15 grudnia 2015 r.
•    5 stycznia 2016 r.