Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 259. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście pięćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów 1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2.

2. KNF przyjęła założenia Rekomendacji C-SKOK dotyczącej dobrych praktyk w zakresie rachunkowości dla sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK).

    Opracowanie rekomendacji uznano za konieczne ze względu istotny wpływ sposobu prowadzenia rachunkowości na funkcjonowanie SKOK oraz zidentyfikowane zasadnicze nieprawidłowości w tym zakresie, mające w szczególności wpływ na wynik finansowy i stabilne funkcjonowanie kas.

    Rekomendacja będzie ukierunkowana na ograniczenie ryzyka występującego w przygotowywaniu sprawozdawczości oraz sprawozdań finansowych SKOK. Proponowane rozwiązania mają pozwolić na stworzenie solidnych fundamentów dla stosowania spójnych rozwiązań w zakresie informowania wszystkich interesariuszy rynku, przede wszystkim członków kas, o sytuacji finansowej sektora SKOK. Zastosowana zasada proporcjonalności zapobiegnie wprowadzeniu dla mniejszych kas nadmiernych obciążeń regulacyjnych, które nie byłyby uzasadnione z punktu widzenia celów nadzoru nad SKOK. Z uwagi na duże zróżnicowanie kas co do skali prowadzonej działalności, związanego z nią ryzyka oraz nieprawidłowości występujących w poszczególnych podmiotach, przyjęto, że do mniejszych kas będą się odnosić tylko wybrane, kluczowe postanowienia rekomendacji. Odpowiedni dobór kryteriów pozwoli na wybór kas, których łagodniejsze traktowanie nie będzie rodziło dodatkowego ryzyka dla sektora, a jednocześnie będą to kasy, w których możliwe jest utrzymanie więzi członkowskiej.

    W rekomendacji zostaną poruszone m.in. następujące kwestie, które w opinii KNF są na obecnym etapie najistotniejsze dla rozwoju sektora SKOK:

• zasady ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych,
• zasady wyceny wydzielanych z majątku SKOK zorganizowanych części przedsiębiorstwa,
• zasady wyceny zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów akualizujących wartość należności,
• zasady rozliczania połączeń spółdzielni,
• zasady wyceny wpłat wniesionych do Kasy Krajowej na fundusz stabilizacyjny.  

    Na podstawie przyjętych przez Komisję założeń UKNF przygotuje projekt rekomendacji, który zostanie przekazany do konsultacji publicznych, w tym w szczególności Kasie Krajowej oraz wszystkim spółdzielczym kasom oszczędnościowo – kredytowym. Przekazanie projektu rekomendacji do konsultacji planowane jest w czerwcu br. Data ostatecznego uchwalenia i wprowadzenia rekomendacji będzie zależała od przebiegu konsultacji.

3. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego przekroczenia przez Banco Santander SA z Hiszpanii, za pośrednictwem Santander Consumer Finance SA z Hiszpanii, jednej trzeciej głosów na walnym zgromadzeniu Santander Consumer Bank SA w wyniku zmiany statutu Santander Consumer Bank SA, która polega na wygaśnięciu uprzywilejowania akcji Santander Consumer Bank SA przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK SA.

4. KNF jednogłośnie uchyliła zakaz wykonywania przez BNP Paribas Fortis SA/NV z Belgii (dalej: Fortis) prawa głosu z akcji uprawniających do wykonywania 20% lub więcej, jednak nie więcej niż jednej trzeciej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku BGŻ BNP Paribas SA (dalej: BGŻ).

    Wniosek został złożony w związku z przekroczeniem przez Fortis 20% bezpośredniego udziału w prawach głosu na WZA BGŻ. Przekroczenie tego progu nastąpiło w związku z zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy w dniu 30 kwietnia 2015 r. połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej SA z BNP Paribas Bank Polska SA. Fortis posiadał akcje BNP Paribas Bank Polska SA stanowiące 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Na skutek połączenia Fortis nabył akcje BGŻ stanowiące 28,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W związku z faktem, że nabycie akcji powodujące przekroczenie ww. progu nastąpiło bez wymaganego przepisami prawa uprzedniego zawiadomienia KNF, a więc z naruszeniem art. 25 ust. 1 Prawa bankowego, zgodnie z art. 25l ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, z akcji tych nie mogło być wykonywane prawo głosu.

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Moniki Dzięcioł na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczekocinach,
• Pana Mariusza Kroszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Przasnyszu,
• Pani Agnieszki Mroszczak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie,
• Pani Doroty Niewiadomskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie,
• Pana Kazimierza Skajstera na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomży.

6. KNF jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

• Pana Franciszka Barakomskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Ziemi Rybnickiej

    ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

    Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesa na kasę, w tym ocenę jego zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na 20 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 1800 złotych na 4 biura, 900 złotych na 13 biur, 500 złotych na 1 biuro i 300 złotych na 2 biura (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw), za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

• nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo
• niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. 

Ukarane biura usług płatniczych to 19 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 spółka z o.o., dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

8. KNF jednogłośnie cofnęła z urzędu zezwolenie na utworzenie Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA w związku z podjęciem przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwały w sprawie otwarcia likwidacji spółki.

9. Komisja jednogłośnie zezwoliła Yureco SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 23 czerwca 2015 r.

10. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 

• 23 czerwca 2015 r. • 7 lipca 2015 r.
• 21 lipca 2015 r.
• 4 sierpnia 2015 r.
• 25 sierpnia 2015 r.
• 8 września 2015 r.
• 22 września 2015 r.
• 6 października 2015 r.

Pan L.Kotecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 6 komunikatu.

2 Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu sprawy opisanej w pkt 2 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 259. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r.

plik .pdf, 146,5kB
Pobierz