Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Biura Inwestycji Kapitałowych SA

data aktualizacji

8 grudnia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:

•  Biuro Inwestycji Kapitałowych SA z siedzibą w Krakowie, w związku z ofertą publiczną akcji serii H, I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, I oraz praw do akcji serii I Biuro Inwestycji Kapitałowych SA z siedzibą w Krakowie (oferującym jest Dom Maklerski BDM SA z siedzibą w Bielsko-Białej).