Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego 11 bit studios SA

data aktualizacji

3 grudnia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:

•  11 bit studios SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E 11 bit studios SA z siedzibą w Warszawie (oferującym jest Dom Maklerski BOŚ SA).