Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki Kruk

data aktualizacji

8 listopada 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

KrukSA z siedzibą we Wrocławiu w związku z publiczną ofertą oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacji zwykłych na okaziciela emitowanych w ramach  Programu Emisji Obligacji (oferującym jest Dom Maklerski BDM SA).