Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Centrum Usług Wspólnych Katowice Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

data aktualizacji

2 kwietnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 2 kwietnia 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

Centrum Usług Wspólnych Katowice Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest:
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie