Komunikat w sprawie wyroków NSA dot. odmowy wyrażenia zgody na powołanie Grzegorza Buczkowskiego na prezesa zarządu TUW SKOK oraz TUnŻ SKOK S.A.

data aktualizacji

5 lutego 2014 r.

W dniu 4 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wyrokami w sprawach o sygnaturach II GSK 154/13 oraz II GSK 1724/12 oddalił skargi kasacyjne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (TUW SKOK) oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna (TUnŻ SKOK S.A.) od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 18 grudnia 2012 r. (VI SA/Wa 519/12 oraz VI SA/Wa 518/12). Wyrokami tymi WSA oddalił skargi TUW SKOK i TUnŻ SKOK S.A. na decyzje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na powołanie Grzegorza Buczkowskiego na stanowisko prezesa zarządu TUW SKOK oraz TUnŻ SKOK S.A.

Ww. decyzjami KNF odmówiła wyrażenia zgody na powołanie Grzegorza Buczkowskiego na stanowisko prezesa zarządu TUW SKOK oraz TUnŻ SKOK S.A. powołując się na niespełnianie przez Grzegorza Buczkowskiego wymogu legitymowania się rękojmią prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty. Zastrzeżenia organu nadzoru – podtrzymane przez sądy administracyjne – wzbudziła dotychczasowa działalność Grzegorza Buczkowskiego w radzie nadzorczej podmiotu z sektora bankowego, jak również wykonywanie przezeń mandatu członka zarządu w zakładzie ubezpieczeń, w tym nadzorowanie aktywności tegoż zakładu ubezpieczeń w zakresie m. in. zarządzania ryzykiem.

Prawomocne wyroki NSA z dnia 4 lutego 2014 r., od których nie przysługują środki odwoławcze, w sposób ostateczny potwierdzają prawidłowość decyzji organu nadzoru.