Komunikat w sprawie kryteriów branych pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2014 r. wskazała kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie zdolności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK) oraz banków do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK.

KNF uznała, że warunek zachowania stabilności systemu finansowego (w trakcie i po zakończeniu procesu) i konieczność zachowania bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach kas oznacza, że w wyniku przejęcia kasy podmiot przejmujący powinien spełniać normy ostrożnościowe przewidziane przepisami prawa.

Określając kryteria Komisja kierowała się ustawowymi celami nadzoru, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o skok oraz art. 133 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Komisja uznała, że realizacji tych celów służy spełnienie przez SKOK przejmujące albo banki przejmujące wskazanych poniżej kryteriów.

1) Kryteria wobec kas przejmujących:

 • formalne:
  - kasa nie jest objęta programem postępowania naprawczego1,
  - współczynnik wypłacalności kasy spełnia normę ostrożnościową 5%;
  - kasa posiada zatwierdzony przez KNF statut dostosowany do przepisów ustawy, jak również prawidłowo powołany zarząd, w tym zatwierdzonego przez KNF prezesa zarządu; 
  - kasa spełnia ustawowe normy w zakresie płynności;
  - w wyniku przejęcia kasy - podmiot przejmujący powinien bezwzględnie spełniać normy ostrożnościowe przewidziane przepisami prawa, tj. poziom funduszy własnych kasy będzie zapewniać utrzymanie wskaźnika funduszy własnych do wartości aktywów powyżej 1%.

 • ­uzupełniające: 
  - zgodność działania kasy z obowiązującymi przepisami prawa;
  - wobec kasy nie są prowadzone postępowania zmierzające do zastosowania środków nadzorczych (powołanie zarządcy komisarycznego);
  - sprawność organizacyjna;
  - zarządzanie kasą niebudzące zastrzeżeń;
  - brak zastrzeżeń nadzoru do składanych sprawozdań (w zakresie wyceny aktywów).
  - skala działania kasy przejmującej (suma bilansowa) istotnie wyższa (adekwatna) od skali działania podmiotu przejmowanego;
  - współczynnik wypłacalności kasy - po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy - będzie bliski poziomu normy ustawowej, tj. 5%.

2) Kryteria wobec banków przejmujących:

 • ­ formalne:
  - bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego2;
  - poziom współczynnika wypłacalności powyżej 12%;
  - poziom współczynnika Tier 1 powyżej 9%;
  - prognoza współczynnika wypłacalności na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) powyżej 12%;
  - prognoza współczynnika Tier 1 na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) powyżej 9%;
  - bank posiada prawidłowo powołany zarząd;
  - w wyniku przejęcia kasy - podmiot przejmujący powinien bezwzględnie spełniać normy ostrożnościowe przewidziane przepisami prawa.

 • uzupełniające:
  - wobec banku nie są prowadzone postępowania zmierzające do zastosowania środków nadzorczych (powołanie zarządu komisarycznego);
  - ocena BION ogólna nie gorsza niż 2,5;
  - ocena BION w zakresie poziomu kapitału nie gorsza niż  2,5;
  - poziom współczynnika wypłacalności - po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy - powyżej 8%;
  - poziom współczynnika Tier 1 - po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy - powyżej 6%;
  - skala działania banku przejmującego (suma bilansowa) istotnie wyższa od skali działania podmiotu przejmowanego;
  - zakres terytorialny działalności banku przejmującego zgodny z zakresem działalności podmiotu przejmowanego (dotyczy banków spółdzielczych). 

_______________________________
1Art. 72a ust. 1 ustawy o skok: „W razie powstania w kasie straty bilansowej albo groźby jej wystąpienia, albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności lub zagrożenia utraty płynności płatniczej, zarząd kasy niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz Kasę Krajową i przystępuje do opracowania programu postepowania naprawczego.”

2Art. 142 ust. 1 ustawy Prawo bankowe: „W razie powstania straty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia, albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności, zarząd banku niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz przedstawia jej program postepowania naprawczego, zapewniając jego realizację.”