Komunikat w sprawie cofnięcia zezwolenia Domowi Maklerskiemu IDM

data aktualizacji

W dniu 30 maja 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie 1 decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Dom Maklerski IDM SA w związku z istotnym naruszeniem przepisów prawa polegającym na naruszaniu przez dom maklerski norm adekwatności kapitałowej, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym, od dnia 31 grudnia 2013 r. 

Decyzji KNF o cofnięciu zezwolenia nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W decyzji KNF wyznaczono termin zakończenia prowadzenia działalności maklerskiej przez Dom Maklerski IDM:

• w zakresie działalności, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tj. przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych) – w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji KNF,
• w pozostałym zakresie działalności maklerskiej – do dnia 30 czerwca 2014 r.

Aktywa klientów Domu Maklerskiego IDM, którzy nie dokonają transferu aktywów do wybranej przez siebie firmy inwestycyjnej, zostaną przeniesione do firmy inwestycyjnej, która zostanie wskazana przez KNF w odrębnej decyzji.

Podstawa prawna

Decyzję KNF o cofnięciu zezwolenia wydano na podstawie art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 98a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3 i ust. 7 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz w związku z §18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego (…) oraz w związku z art. 11 ust. 1 i art. 92 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (…).

_______________________________
1W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów, J.Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz J.Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.