Komunikat z 219. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 lipca 2014 r.

data aktualizacji

1. W dwieście dziewiętnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2.

2. KNF zapoznała się z założeniami projektowanych wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Konieczność zajęcia przez KNF stanowiska w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wynika z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru nad zakładami ubezpieczeń dotyczących w szczególności:

• nieterminowego wypłacania świadczeń,
• wypłacania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania,
• uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód,
• wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód, w szczególności jego niedostatecznej transparentności,
• niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne,
• niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód,
• niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód,
• niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.

Projekt wytycznych zostanie przekazany do publicznych konsultacji w najbliższych dniach. Docelowo KNF oczekuje, że standardy wskazane w wytycznych będą wprowadzone przez podmioty nadzorowane do dnia 31 marca 2015 r.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Profeskasa SA z Wrocławia.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje usługę przekazu pieniężnego.

4. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Mirosławy Dobruchowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu.

5. KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę publiczną Platforma Mediowa Point Group SA karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych polegające na:

• nieobjęciu konsolidacją sprawozdania finansowego spółki zależnej Point Group Financial Admobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”), w zw. z par. 12 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (dalej: „MSR") 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe" stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej „Rozporządzenie WE Nr 1126/2008”) w wersji obowiązującej przed zmianą niniejszego rozporządzenia Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1254/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF") 10, MSSF 11, MSSF 12, MSR 27 (z 2011 r.) oraz MSR 28 (z 2011 r.) - (dalej „Rozporządzenie Zmieniające 1”),
• nieobjęciu konsolidacją sprawozdania finansowego spółki zależnej Point Group Financial Admobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przy sporządzeniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2010 r., co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia, w zw. z par. 12 MSR 27 oraz par. 28 MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa" stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008 w wersji obowiązującej przed zmianą niniejszego rozporządzenia Rozporządzeniem Zmieniającym 1,
• nieprzeprowadzeniu testu na utratę wartości wartości firmy powstałej w wyniku połączenia jednostek gospodarczych: Gemtex sp. z o.o., Agencja Wydawniczo Reklamowa WPROST sp. z o. o., News PR.pl sp. z o. o., Admobile sp. z o. o., Sport 24.pl sp. z o. o. przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 10 lit. b MSR 36 „Utrata wartości aktywów" stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008 i par. 55 MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych" w wersji obowiązującej przed zmianą niniejszego rozporządzenia Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF 3 (Dz. Urz. UE L 149 z dnia 12 czerwca 2009 r., dalej „Rozporządzenie Zmieniające 2"),
• nieprzeprowadzeniu testu na utratę wartości wartości firmy powstałej w wyniku objęcia udziałów w jednostce Agencja Wydawniczo Reklamowa WPROST sp. z o. o. przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 10 lit. b MSR 36 stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008 i par. 55 MSSF 3, w wersji obowiązującej przed zmianą ww. rozporządzenia Rozporządzeniem Zmieniającym 2,
• niedokonaniu na dzień bilansowy 31 grudnia 2010 r. ostatecznego rozliczenia wartości firmy powstałej w wyniku objęcia udziałów w spółce Agencja Wydawniczo - Reklamowa „Wprost" sp. z o. o. przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 84 MSR 36 stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008 i par. 62 lit. a MSSF 3, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008 w wersji obowiązującej przed zmianą ww. rozporządzenia Rozporządzeniem Zmieniającym 2,
• błędnym ujęciu wartości niematerialnych dotyczących znaku towarowego oraz aktywnej listy klientów spółki zależnej Gemtex sp. z o. o. przy sporządzeniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 r., co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 63 MSR 36 oraz par. 28 MSR 34 stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008.

Ukaranie nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami okresowymi. Komisja wskazuje, że na emitentów nałożony jest obowiązek prezentowania skonsolidowanych raportów finansowych zgodnie z zapisami MSR. Po podjęciu przez organ zatwierdzający spółki stosownej decyzji również jednostkowe raporty finansowe sporządzane są zgodnie z zapisami MSR. Wyklucza to dowolność prezentowania danych finansowych przez spółki publiczne, polegającą na przedstawianiu ich w sposób niezgodny z zapisami przyjętymi przez MSR. Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Komisja uznała, że skonsolidowane sprawozdania finansowe spółki za lata 2009 i 2010 oraz skrócone śródroczne sprawozdania finansowe (skonsolidowane) za rok 2010 zostały sporządzone z naruszeniem MSR w opisanych w niniejszej decyzji przypadkach. Użytkownicy tych sprawozdań nie otrzymali zatem rzetelnego i kompletnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu, w akcje którego zainwestowali swoje środki. Naruszenia MSR były istotne zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Gdyby spółka dokonała ujęcia wskazanych aktywów w sposób prawidłowy, wówczas w sposób istotny wpłynęłoby to na jej skonsolidowany wynik finansowy w 2009 r. oraz wartość kapitałów własnych wykazywanych w 2009 i 2010 r. Spółka trzykrotnie nie objęła konsolidacją w sporządzonych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych (rocznych za 2009 i 2010 oraz półrocznym za I półrocze 2010 r.) spółki zależnej Point Group Financial Admobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, co spowodowało, iż w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2009 r. spółka prezentowała zawyżony wynik finansowy, zaś w skonsolidowany sprawozdaniu rocznym za 2010 r. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2010 r. spółka prezentowała zawyżone skonsolidowane kapitały własne. Naruszenia w postaci prezentowania przez spółkę w skonsolidowanych rocznych sprawozdaniach finansowych za lata 2009 - 2010 wartości firmy powstałej w wyniku połączenia jednostek wskazanych w decyzji bez przeprowadzonego corocznego obowiązkowego testu na utratę wartości wartości firmy również były istotne z punktu widzenia odbiorców tych sprawozdań finansowych i wpływały istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych spółki w jej istotnych zakresach. Dodatkowo spółka nie przeprowadziła ostatecznego rozliczenia na dzień bilansowy 31 grudnia 2010 r. wartości firmy powstałej w wyniku objęcia udziałów w spółce Agencja Wydawniczo - Reklamowa „Wprost" sp. z o. o., do czego była zobowiązana. Naruszenie polegające na niewłaściwym ujęciu jako wartości niematerialnych i prawnych znaków towarowych oraz aktywnej listy klientów spółki zależnej Gemtex sp. z o. o. spowodowało zawyżenie kapitału własnego prezentowanego w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2010 r.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na pracodawcę prowadzącego pracowniczy program emerytalny karę pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych w związku z nieusunięciem przez tego pracodawcę nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego polegających na niewykonaniu obowiązku przekazania KNF rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego programu za lata 2010, 2011 i 2012, wynikającego z art. 23 ust. 1 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, w terminie wyznaczonym w wezwaniach skierowanych przez KNF.

7. Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie cofnęła zezwolenie na utworzenie:

• Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA SA.

 W dniu 25 marca 2014 r. KNF zezwoliła na przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym WARTA przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA. Datę zakończenia likwidacji OFE WARTA ustalono na dzień 19 września 2014 r. W tym dniu aktywa OFE WARTA zostaną przeniesione do Allianz Polska OFE, zaś jednostki rozrachunkowe OFE WARTA zostaną przeliczone na jednostki rozrachunkowe Allianz Polska OFE.

8. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

 Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
• Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus,
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej,
• Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat”
SA,
• Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej
SA.

9. Komisja jednogłośnie zezwoliła spółce Socializer SA na przywrócenie akcjom serii „A”, „B”, „C”, „D” formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 29 lipca 2014 r.

10. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• rynku otwartych funduszy emerytalnych w I kwartale 2014 r.
• działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 31 marca 2011 r. – 31 marca 2014 r.

11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 22 lipca 2014 r.
• 1 sierpnia 2014 r.
• 5 sierpnia 2014 r.
• 26 sierpnia 2014 r.
• 8 września 2014 r.
• 23 września 2014 r.
• 7 października 2014 r.

1 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 10 komunikatu.
2 Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 10 komunikatu.

PDF Icon-WLASCIWA pobierz komunikat