Komunikat z 212. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 kwietnia 2014 r.

data aktualizacji

1. W dwieście dwunastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF, w postępowaniu administracyjnym z wniosku Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, jednogłośnie zatwierdziła: 

• wzór umowy kredytu z Funduszu Stabilizacyjnego,
• wzór umowy kredytu z Funduszu Stabilizacyjnego (zobowiązanie podporządkowane).

Decyzję wydano na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych. Zatwierdzone wzorce umów kredytu z Funduszu Stabilizacyjnego uwzględniają uwagi spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych zgłoszone w procesie konsultacyjnym oraz uwagi zgłoszone w toku postępowania przez KNF.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Let Me Pay SA.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• wydawanie instrumentów płatniczych,
• umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring), 
• świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

4. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Monetia sp. z o.o.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje usługę przekazu pieniężnego.

5. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego bezpośredniego  nabycia przez Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe z Austrii oraz pośredniego  nabycia przez Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung – Vienna Insurance Group z Austrii akcji Skandia Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

6. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Henryki Chrobot na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Świętokrzyska”,
• Pani Elżbiety Kopczyńskiej na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej przy ZWCH „STILON”SA w Gorzowie Wlkp.,
• Pana Marka Kwietnia na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Elektrowni Bełchatów,
• Pana Mariana Łupikaszę na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Bogdanka”,
• Pani Marzeny Małyski na stanowisku Prezesa Zarządu Krakowskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej,
• Pani Katarzyny Uniwersał na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej.

7. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK,
• Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
• Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• PKO BP Bankowy Otwartego Funduszu Emerytalnego.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na Bank Ochrony Środowiska SA jako akcjonariusza spółki publicznej Monnari Trade SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie KNF oraz spółki publicznej Monnari Trade SA o przekroczeniu 5% liczby głosów w spółce publicznej Monnari Trade SA w dniu 14 grudnia 2010 r.

KNF przypomina akcjonariuszom o obowiązku zawiadamiania Komisji i spółek publicznych o zmianie stanu posiadania nie tylko zaistniałego w związku z dokonaniem transakcji, ale również wskutek zdarzenia prawnego, takiego jak zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, powodującego skuteczne objęcie nowowyemitowanych akcji, a przez to zwiększenie udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w spółce. Jednocześnie KNF przypomina akcjonariuszom o obowiązku monitorowania informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez spółki publiczne celem weryfikacji swego stanu posiadania.

9. Komisja zapoznała się z informacją o działaniach Towarowej Giełdy Energii SA podjętych w związku z uchwałą KNF z dnia 21 maja 2013 r. po awariach systemu informatycznego obsługującego rynek towarów giełdowych.

10. KNF jednogłośnie zezwoliła spółce Codemedia SA na przywrócenie akcjom serii „B” formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 20 maja 2014 r.

11. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• sytuacji banków w 2013 r.,
• sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2013 r.,
• sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w 2013 r.,
• sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w 2013 r.,
• sytuacji finansowej domów maklerskich w 2013 r.,
• wyników BION dla sektora banków spółdzielczych.

12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 13 maja 2014 r.
• 27 maja 2014 r.
• 10 czerwca 2014 r.
• 24 czerwca 2014 r.
• 8 lipca 2014 r.

_______________________________
1Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 7 – 9 i 11 komunikatu.

PDF Icon-WLASCIWA pobierz komunikat