Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego GPW

data aktualizacji

30 stycznia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w związku z publiczną ofertą obligacji na okaziciela serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji na okaziciela serii A i B (oferującymi są Dom Maklerski Banku Handlowego i UniCredit CAIB Poland).