Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Gino Rossi

data aktualizacji

22 czerwca 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Gino Rossi SA z siedzibą w Słupsku w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, praw do akcji serii H i praw poboru akcji serii H (oferującym jest Dom Inwestycyjny Investors SA).