Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Barlinka

data aktualizacji

27 kwietnia 2012 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Barlinek SA z siedzibą w Kielcach w związku z ofertą publiczną akcji serii M oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii M, praw do akcji serii M oraz praw poboru akcji serii M (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie).