Komunikat w sprawie unijnego rozporządzenia o krótkiej sprzedaży

data aktualizacji

26 października 2012 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że od dnia 1 listopada 2012 r. należy stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2012 r.), dalej „Rozporządzenie”. Niniejsze Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

    W dniu 1 listopada br. wchodzą w życie również akty wykonawcze do tego Rozporządzenia, tj.:

1. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 826/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie zgłaszania i ujawniania pozycji krótkich netto, szczegółowej treści informacji, które mają być udostępniane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w odniesieniu do pozycji krótkich netto, oraz metody obliczania obrotu na potrzeby ustalenia akcji objętych wyłączeniem (Dz.U.UE L z dnia 18 września 2012 r.), dalej „Rozporządzenie Delegowane”, oraz
2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 827/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące środków podawania do publicznej wiadomości pozycji netto z tytułu akcji, formy, w jakiej mają być przekazywane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacje w odniesieniu do pozycji krótkich netto, rodzajów umów, porozumień i środków, które w odpowiedni sposób zapewniają dostępność akcji lub instrumentów związanych z długiem państwowym na potrzeby rozrachunku oraz dat i okresu na potrzeby ustalenia głównego systemu obrotu akcją, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U.UE L z dnia 18 września 2012 r.), dalej „Rozporządzenie Wykonawcze”.
3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 918/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do definicji, obliczania pozycji krótkich netto, pokrytych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego, progów powodujących obowiązek zgłoszenia, progów płynności w odniesieniu do zawieszenia ograniczeń, znacznych spadków wartości instrumentów finansowych i wystąpienia niekorzystnych zdarzeń (Dz.U.UE.L. z dnia 9 października 2012 r.), oraz
4. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 919/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę obliczania spadku wartości akcji płynnych i innych instrumentów finansowych (Dz.U.UE.L. z dnia 9 października 2012 r.).

Ze względu na fakt, że pewne obszary w Rozporządzeniu pozostawione są do uregulowania według uznania państw członkowskich, UKNF poniżej przedstawia informacje, które zapewnią uczestnikom rynku możliwość realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem pozycje krótkie netto z tytułu akcji, gdy pozycja ta osiąga stosowny próg powodujący obowiązek publikacji lub spada poniżej tego progu, są publicznie ujawniane. Informacje te powinny być umieszczone na centralnej stronie internetowej prowadzonej lub nadzorowanej przez odpowiedni właściwy organ. UKNF informuje, że przedmiotowe informacje na temat pozycji krótkich netto z tytułu akcji będą podawane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej http://rss.knf.gov.pl/RssOuterView.

Osoby zobowiązane do publicznego ujawnienia znacznych pozycji krótkich netto, w powiadomieniu powinny uwzględnić informacje określone w tabeli 2 w załączniku I do Rozporządzenia Delegowanego.

Ponadto Urząd Komisji wskazuje na obowiązek zgłoszenia KNF znacznych pozycji krótkich netto z tytułu akcji. Stosowny próg powodujący obowiązek zgłoszenia w tym przypadku wynosi 0,2 % wyemitowanego kapitału podstawowego danej spółki oraz każde 0,1 % powyżej tej pierwszej wartości lub spadek poniżej tego progu.

Zgłoszenia należy dokonywać na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi załącznik II do Rozporządzenia Delegowanego. Dlatego też, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 5 Rozporządzenia każdy obowiązany powinien dostarczyć zgłoszenie na formularzu, w formie papierowej, na biuro podawcze UKNF, z opisem koperty „Pozycje krótkie” lub przesłać skan zawiadomienia w formacie pdf na adres mailowy: short.notyfikacja@knf.gov.pl.

UKNF informuje, że Rozporządzenie przewiduje również, że wymogi dotyczące powiadamiania, ujawniania pozycji krótkich i ograniczenia dotyczące niepokrytej krótkiej sprzedaży akcji, nie są stosowane do transakcji dokonywanych w związku z działalnością animatora rynku. Wyłączenie ma zastosowanie tylko wówczas, gdy dana osoba fizyczna lub prawna pisemnie powiadomi KNF o zamiarze skorzystania z wyłączenia. Powiadomienia należy dokonać nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed pierwszym skorzystaniem z wyłączenia, planowanym przez tę osobę fizyczną lub prawną.

 Ponieważ Rozporządzenie ma na celu zapewnienie w całej Unii Europejskiej jednolitego stosowania przepisów w zakresie krótkiej sprzedaży informujemy, iż Urząd Komisji nie jest organem właściwym do wyjaśniania technicznych aspektów praktycznego wdrażania Rozporządzenia. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie http://esma.europa.eu/page/Short-selling wszelkie zapytania dotyczące praktycznych aspektów stosowania Rozporządzenia powinny być przesyłane na adres: shortselling@esma.europa.eu.