Komunikat w sprawie umowy o współpracy i wymianie informacji pomiędzy KNF i UFG

data aktualizacji

12 czerwca 2012 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Andrzej Jakubiak oraz Prezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) Elżbieta Wanat – Połeć i Wiceprezes Zarządu UFG Hubert Stoklas  podpisali umowę o współpracy i wymianie informacji pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego i Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Na mocy porozumienia KNF i UFG przekazywać będą sobie, przede wszystkim, informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych (polisy OC i AC) oraz ubezpieczeń OC rolników.

Efektem umowy będzie m.in. :
• weryfikacja i poprawa jakości danych przesyłanych przez firmy ubezpieczeniowe do Ośrodka Informacji UFG, co spowoduje:
   o dla ubezpieczonych – dostęp do bardziej wiarygodnych i kompletnych danych o własnej  historii przebiegu  ubezpieczenia oraz możliwość weryfikacji ważności polis sprawców wypadków,
   o dla ubezpieczycieli – lepszą ocenę ryzyka, poprzez dostęp do pełniejszych informacji o historii szkodowej potencjalnych klientów,
• możliwość wcześniejszego oszacowania potrzeb kapitałowych UFG, w przypadku upadłości firmy ubezpieczeniowej (krajowej lub zagranicznej),
• możliwość identyfikacji przypadków zorganizowanej przestępczości ubezpieczeniowej.

Podpisanie porozumienia umożliwia KNF i UFG zacieśnienie współpracy w zakresie nadzoru nad zakładami ubezpieczeń oferującymi ubezpieczenia obowiązkowe. Stwarza również podstawę do wymiany informacji na szerszą niż dotychczas skalę oraz przygotowywania wspólnych raportów o ubezpieczeniach komunikacyjnych.