Komunikat ze 124. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 marca 2011 r.

data aktualizacji

1. W sto dwudziestym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Jarosława Augustyniaka na Prezesa Zarządu Idea Banku SA (decyzja jednogłośna),
• Pana Antoniego Brańskiego na Członka Zarządu Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA i Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA (decyzja jednogłośna),
• Pana Dariusza Bugajskiego na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży (decyzja jednogłośna),
• Pani Marzeny Koczut na Członka Zarządu PKO BP Bankowy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA (decyzja jednogłośna),
• Pani Małgorzaty Kulas na Członka Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA (decyzja jednogłośna),
• Pana Andrzeja Mauberga na Prezesa Zarządu RCI Bank Polska SA – wyniki głosowania: 4 głosy za (Pan Stanisław Kluza, Pan Lesław Gajek, Pan Dariusz Daniluk, Pan Jerzy Pruski), 1 głos wstrzymujący się (Pan Witold Koziński).

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na Dramolton Limited SKA karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% głosów na WZ spółki Polrest SA o co najmniej 1% głosów w lipcu 2009 r. (zmniejszeniu udziału z 36,41% o 1,93%) oraz o zmniejszeniu udziału  poniżej 20%, 15%, 10% i 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polrest SA w lutym 2010 r. (w dn. 2 czerwca 2010 r. przekazana została jedynie ogólna informacja, że Dramolton Limited SKA nie posiada akcji Polrest SA).

4. KNF jednogłośnie nałożyła na prezesa zarządu Platformy Mediowej Point Group SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości 100 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej (w okresie pełnienia przez niego funkcji prezesa zarządu) polegające na:
 
• nierzetelnym sporządzeniu raportu bieżącego nr 52/2009 z dn. 29 grudnia 2009 r. dotyczącego zakupu udziałów Agencji Wydawniczo – Reklamowej Wprost sp. z o. o. – w raporcie została podana mogąca wprowadzić inwestorów w błąd informacja statystyczna i rankingowa, że „według danych cennikowych Expert Monitora (bez uwzględnienia rabatów i autopromocji) w ub. r. WPROST zarobiło 98,7 mln zł” w sposób sugerujący, że są to rzeczywiste wyniki finansowe Wprost za 2008 r.

 Kara dla prezesa zarządu jest konsekwencją kary nałożonej przez KNF na spółkę w dniu 9 sierpnia 2010 r.

5. Komisja jednogłośnie zmieniła uchwałę KNF nr 389/2008 w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosków do KNF w sprawach o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyrażenie zgody na powołanie członków zarządu banku oraz do informacji o składzie zarządu przedstawianej KNF przez radę nadzorczą banku. 

 Zmiana, wprowadzona w ramach odbiurokratyzowania rynku finansowego, polega głównie na odstąpieniu od obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających wskazane we wniosku wykształcenie kandydatów na członka zarządu, w tym prezesa, banku na rzecz oświadczeń kandydata zawierających informacje dotyczące ukończonych szkół i szkoleń.

 Zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym KNF.

6. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez SYSTEXAN LIMITED z Cypru oraz pośredniego nabycia przez POLISH ENTERPRISE INVESTORS VI GP Ltd. z Wysp Kajman akcji X–Trade Brokers Dom Maklerski SA, w liczbie która spowodowałaby przekroczenie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

7. Komisja, w odniesieniu do ekspozycji pozabilansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, które:

• powstały w wyniku udzielenia – w ramach realizacji przez BGK programów rządowych – poręczeń lub gwarancji portfela kredytowego, których mowa w art. 128b ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego,
• spełniają w banku udzielającym kredytu warunki kwalifikacji do klasy ekspozycji detalicznych, określone w uchwale KNF nr 76/2010 z dn. 10 marca 2010 r. w  sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka

 jednogłośnie wyraziła zgodę na wyłączenie BGK z obowiązku przestrzegania norm, o których mowa w art. 71 ust. 1 i 2 Prawa bankowego oraz częściowe wyłączenie BGK z obowiązku przestrzegania zasad wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego określonych przez KNF w uchwale, o której mowa w art. 128 ust. 6 pkt 3 Prawa bankowego, w zakresie:

• weryfikacji spełniania przez ekspozycję warunku kwalifikacji do klasy ekspozycji detalicznych,
• indywidualnego zaliczenia ekspozycji do klasy ekspozycji detalicznych.

 Celem zmian jest zmniejszenie zakresu i uproszczenie sposobu przekazywania do BGK przez banki kredytujące informacji dotyczących ekspozycji pozabilansowych BGK z tytułu portfelowej linii poręczeniowej w ramach realizacji rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.   

8.  KNF jednogłośnie wskazała wszystkie banki krajowe jako objęte obowiązkiem ogłaszania informacji3 w zakresie określonym uchwałą KNF nr 385/2008 z dn. 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu.

9. Komisja jednogłośnie zezwoliła DZ Bank Polska SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) z dniem 19 kwietnia 2011 r.

10. KNF jednogłośnie uchyliła swoją decyzję z dn. 28 czerwca 2010 r. o nałożeniu na osobę fizyczną – ówczesnego znaczącego akcjonariusza spółki publicznej KHS „Krosno” SA kary pieniężnej w wysokości 200 tysięcy złotych za manipulację informacją polegającą na wprowadzeniu w błąd inwestorów poprzez publiczne rozpowszechnianie w grudniu 2008 r. nierzetelnych informacji na temat skali zaangażowania spółki w transakcje instrumentami pochodnymi i umorzyła postępowanie administracyjne ze względów dowodowych.

11. Kolejne posiedzenia Komisja są zaplanowane na:

• 5 kwietnia 2011 r.
• 19 kwietnia 2011 r.
• 10 maja 2011 r.
• 24 maja 2011 r.
• 7 czerwca 2011 r.
• 21 czerwca 2011 r.
• 5 lipca 2011 r.
• 19 lipca 2011 r.
• 9 sierpnia 2011 r.
• 23 sierpnia 2011 r.
• 6 września 2011 r.
• 20 września 2011 r.

____________________________

1 Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 5.
2 Pan D. Daniluk nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 2c.
3 Analogiczna uchwała jest podejmowana przez KNF corocznie.