Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Euroimplant i Open Finance

data aktualizacji

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez:

• Euroimplant SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, C, D (oferującym jest Dom Maklerski WDM),

• Open Finance SA w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Unicredit CAIB Poland).