Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Volkswagen Poznań i w OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań

data aktualizacji

6 grudnia 2011 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

• Volkswagen Poznań sp. z o.o.,

• Organizację Międzyzakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Volkswagen Poznań sp. z o.o.

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK.