Informacja ws. wyłączenia ze stosowania Dyrektywy MIFID II

data aktualizacji


Informacja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie wyłączenia ze stosowania Dyrektywy MIFID II w odniesieniu do działalności dodatkowej w zakresie towarowych instrumentów pochodnych, uprawnień do emisji lub instrumentów pochodnych których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji (o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 1f ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także w art. 2 ust. 1 lit. j Dyrektywy MIFID II).

Podstawa prawna wyłączenia

Art. 70 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 1f Ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) określają zasady korzystania z wyłączenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. j Dyrektywy MIFID II, w tym spełnienia warunku poinformowania organu nadzoru o zamiarze korzystania z wyłączenia w oparciu o tzw. działalność dodatkową (ancillary activity).

UKNF informuje, że przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/592 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kryteriów pozwalających ustalić, kiedy działalność ma być uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności (Dz. Urz. UE serii L z 2017 r. poz. 87, s. 492) (dalej „Rozporządzenie”) zawierają metodologię przeprowadzenia stosownych obliczeń, które umożliwią ocenę spełniania (bądź też nie) warunków przedmiotowego wyłączenia (dodatkowego charakteru działalności względem głównego zakresu działalności) - zostało zastąpione Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2021/1833 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE poprzez sprecyzowanie kryteriów ustalania, kiedy działalność ma być uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności na poziomie grupy - https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/.


W celu ułatwienia dokonania obliczeń w zakresie wielkości europejskiego rynku w podziale według klas aktywów, na podstawie Rozporządzenia, ESMA publikuje Opinie skierowane do uczestników rynku oraz właściwych krajowych organów. Opinie dostępna są w języku angielskim pod następującym adresem (w sekcji Ancillary Activity):

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/mifid-ii/commodity-derivatives

Ostatnia dostępna na dzień 27 maja 2019 r. opinia opublikowana przez ESMA datowana jest na 27 maja 2019 r.:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154-884_opinion_on_the_ancillary_activity_calculations.pdf

Forma dokonania zgłoszenia do UKNF

Ze względu na fakt, że zarówno Rozporządzenie jak i Ustawa nie precyzują jakie dane powinna zawierać informacja o zamiarze skorzystania z wyłączenia w oparciu o działalność dodatkową, UKNF przygotował przykładowy wzór formularza zgłoszeniowego dostępnego pod następującym linkiem. Jednocześnie UKNF informuje, że aby zawiadomienie posiadało moc prawną, podmioty powinny dokonać zgłoszenia we wskazanej poniżej formie.

Osoby prawnie reprezentujące podmioty korzystające z wyłączenia podmiotowego określonego w art. 70 ust. 1 pkt 10 Ustawy, powinny podpisać wypełnione zgłoszenie zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli zgłoszenie podpisane jest przez pełnomocnika, do dokumentu należy dołączyć oryginał albo poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. Zarówno wypełnione i podpisane zgłoszenie, jak i pełnomocnictwo należy przesłać do Komisji Nadzoru Finansowego w wybranej formie:

1.    Pisemnej, pocztą na adres:
Komisja Nadzoru Finansowego,
ul. Piękna 20,
skr. poczt. nr 419,
00-549 Warszawa,
2.    Elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) korzystając z “profilu zaufanego”,
3.    Elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez: ePUAP bądź pocztą elektroniczną na adres knf@knf.gov.pl.

Data dokonania zgłoszenia

Mając na uwadze przepis art. 70 ust. 1f Ustawy:
•    Podmioty, które jeszcze nie rozpoczęły działalności, o której mowa w art. 70 ust. 1 pkt 10 Ustawy, a zamierzają w danym roku taką działalność rozpocząć, powinny przekazać Komisji informację o zamiarze takiego zgłoszenia, przed rozpoczęciem wykonywania tych czynności (decyduje data stempla pocztowego albo data przekazania informacji do Komisji w drodze elektronicznej),
•    Podmioty, które aktualnie wykonują już czynności, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 10, i zamierzają korzystać z wyłączenia w kolejnym roku kalendarzowym, powinny  przekazać do Komisji informację o takim zamiarze w terminie miesiąca od dokonania obliczenia, o którym mowa w art. 4 Rozporządzenia, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia roku, w którym korzystają z tego wyłączenia.

Zawiadomienie należy składać odrębnie w każdym roku kalendarzowym w przypadku zamiaru dalszego korzystania z wyłączenia.