Wzory formularzy ułatwiające pracodawcom tworzenie i prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE)

data aktualizacji

Dostępne są nowe wzory formularzy PPE dla Pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne na podstawie wpisu do rejestru PPE, jak również zamierzających złożyć wniosek o wpis programu do rejestru PPE.
Pomimo, że korzystanie z  formularzy nie jest obowiązkowe, UKNF zachęca do ich wykorzystania, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka nieprawidłowości w przedkładanych dokumentach, a w efekcie przyśpieszenia rozpatrywania składanych wniosków.

Formularze wniosków wskazują niezbędne informacje jakie należy przekazać do UKNF, określają listę załączników, które Wnioskodawca powinien złożyć wraz z danym wnioskiem. Formularze umów składających się na PPE zawierają postanowienia wymagane przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. 

Każdy z formularzy wniosków, należy po uzupełnieniu, podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy (pracodawcy). Natomiast formularze umów składających się na PPE, po uzupełnieniu, powinny zostać podpisane przez Strony tych umów i wraz z kompletem wymaganych dokumentów przekazane do UKNF w jednej z poniższych form:

  • za pośrednictwem platformy ePUAP UKNF (forma zalecana przez UKNF)

  • osobiście do biura podawczego UKNF (ul. Piękna 20 w Warszawie, w godzinach 8.15-16.00)

  • drogą pocztową na adres UKNF (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419

Wypełnienie formularza wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem odpowiednio wpisu do rejestru PPE lub wykreślenia programu z rejestru PPE. Wypełnienie formularzy umów nie gwarantuje uzyskania zgody UKNF. Dokonanie wpisu jest poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, w którym UKNF może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowych informacji. Na kompletny wniosek składają się wszystkie wymagane prawem załączniki, w tym umowa zakładowa i umowa z instytucją finansową zawierająca niezbędne postanowienia określone ustawą o pracowniczych programach emerytalnych.