Pomoc techniczna dla UKNF w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Inicjatywy pomocowe na rzecz wsparcia nadzoru i bezpiecznego rozwoju oraz prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego w Polsce 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest beneficjentem pomocy technicznej finansowanej ze środków unijnego Instrumentu Wsparcia Technicznego (dalej: IWT) na lata 2021 - 2027.

Instrument Wsparcia Technicznego (ang. Technical Support Instrument; dalej: IWT) stanowi kontynuację Programu Wspierania Reform Strukturalnych (PWRS) w ramach Wieloletnich Ram Finansowych UE 2021-2027, który jest finansowany ze środków UE i zarządzany centralnie przez Komisję Europejską (DG Reform – Dyrekcję Generalną ds. Wspierania Reform Strukturalnych). W Polsce rolę krajowego koordynatora programu pełni Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Celem instrumentu jest wspieranie wysiłków państw członkowskich w zakresie opracowywania i wdrażania reform, implementacji prawa Unii, wsparcia transformacji ekologicznej i cyfrowej, a w dalszej perspektywie wzmocnienie ich zdolności instytucjonalnych i administracyjnych. Wsparcie przyznane w ramach IWT może zostać uzyskane na autorskie projekty opracowane przez administrację beneficjenta lub w ramach projektów flagowych adresujących problemy większości państw członkowskich UE. Dalsze informacje o IWT dostępne są pod poniższymi linkami:

W ramach pierwszej rundy IWT, Komisja Europejska przyznała wsparcie na projekt na rzecz opracowania krajowej strategii edukacji finansowej. W jego realizację zaangażowanych jest 9 kluczowych polskich instytucji, w tym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, Narodowym Bankiem Polski, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Rzecznikiem Finansowym.
Dalsze informacje o zakresie zatwierdzonej pomocy technicznej dla wsparcia wzrostu świadomości i propagowania wiedzy finansowej w kraju dostępne są pod następującym linkiem: