Nazwa seminarium Adresaci Data
Wykłady pt. Rynek kapitałowy - funkcjonowanie. Papiery wartościowe - akcje i obligacje. (cykl spotkań) inwestorzy (w ramach programu akcjonariat obywatelski)
Licencjonowanie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Warunki uznania za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych rynek ubezpieczeniowy 17-02-2016
Zarządzanie bankiem spółdzielczym - odpowiedzialność organów banku w świetle zmiany przepisów Prawa bankowego sektor bankowy 17-03-2016
Postępowania administracyjne prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego – zasady i przebieg (w praktyce i orzecznictwie sądowym) seminaria o charakterze międzysektorowym 23-03-2016
Rachunkowość SKOK w świetle rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości SKOK ze szczególnym uwzględnieniem zamknięcia roku sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 24-03-2016
Badanie i ocena nadzorcza w domach maklerskich rynek kapitałowy 24-03-2016