Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Interwencje produktowe

Kontrakty na różnicę (CFD) – Ankieta Urzędu KNF dla klientów indywidualnych. Przegląd skutków interwencji produktowej KNF w sprawie CFD

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 1 sierpnia 2019 r., na podstawie przepisów MiFIR1, podjęła Decyzję nr DAS.456.2.2019 w sprawie ustanowienia ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD). Wpływ interwencji produktowej w sprawie CFD na krajowy rynek tych instrumentów pochodnych został poddany stałemu monitoringowi w celu oceny skutków wprowadzonego ograniczenia. 

W związku z tym Urząd KNF przygotował ankietę, która jest skierowana do klientów indywidualnych dokonujących transakcji na CFD.

Link do ankiety: https://ankieta.knf.gov.pl/ 

Ankieta jest dostępna w okresie od 1 do 31 grudnia 2020 r. 

Odpowiedzi udzielane są anonimowo i mają na celu zgromadzenie danych na temat transakcji dokonywanych na CFD w okresie przed oraz po wprowadzeniu ww. ograniczenia, uwzględnienie miejsca, w którym siedzibę ma firma inwestycyjna obsługująca klienta, jak również zgromadzenie opinii klientów indywidualnych, w szczególności tych, którzy uzyskali status klienta doświadczonego, na temat wprowadzonego ograniczenia. 

Urząd KNF zachęca klientów indywidualnych do wzięcia udziału w ankiecie.

 ______________________

 1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, ze zm.)