Instytucje pożyczkowe - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Instytucje pożyczkowe

Data aktualizacji:

Działalność instytucji pożyczkowych została uregulowana w:

Wzory wniosków o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych, o zmianę wpisu w rejestrze oraz o wykreślenie wpisu z rejestru dostępne są na stronie Wnioski i formularze składane do UKNF w kategorii instytucje pożyczkowe.

Wykorzystanie formularzy nie jest obowiązkowe. Wniosek do KNF można również złożyć w innej formie pisemnej. Wykorzystanie formularza nie wyklucza wystąpienia nieprawidłowości we wniosku, a tym samym nie jest przeszkodą do żądania przez organ nadzoru usunięcia tych nieprawidłowości. Na kompletny wniosek składają się również wszystkie niezbędne załączniki.

Rekomendowanym sposobem doręczania korespondencji jest korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP. Doręczenie za pośrednictwem ESP jest najszybszym sposobem przekazania korespondencji oraz gwarantuje podmiotowi składającemu uzyskanie potwierdzenia doręczenia. 

Korespondencję można kierować również w formie papierowej, wysyłając na adres siedziby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419.

Opłatę od wniosków o wpis/zmianę/wykreślenie dotyczących rejestru instytucji pożyczkowych należy uiścić na rachunek Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, nr rachunku: 48 1010 0068 6800 0000 0000 0011. Kwoty opłat określone są w art. 59ad ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

UKNF przypomina Wnioskodawcom o spoczywającym na przedsiębiorcy obowiązku uwzględnienia w opisie przedmiotu działalności gospodarczej rejestrze przedsiębiorców KRS odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – odzwierciedlających prowadzoną działalność instytucji pożyczkowej.

Pytania dotyczące stanu postępowań w sprawie rejestracji instytucji pożyczkowych należy kierować na adres e-mail: dip@knf.gov.pl.