Instytucje pożyczkowe

data aktualizacji

W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1027, ze zm.), dalej: ustawa o kredycie hipotecznym, która nowelizuje ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz.U. 2022 poz. 246, ze zm.) m.in. poprzez dodanie art. 59aa-59ag, które dotyczą uzyskania wpisu instytucji pożyczkowej do rejestru. W związku z pytaniami zainteresowanych przedsiębiorców o treść, którą powinien zawierać wniosek o rejestrację instytucji pożyczkowej, zamieszczamy wzór takiego wniosku.

Rekomendowanym sposobem doręczania korespondencji jest korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP. Doręczenie za pośrednictwem ESP jest najszybszym sposobem przekazania korespondencji oraz gwarantuje podmiotowi składającemu uzyskanie potwierdzenia doręczenia.

Zachęcamy także do korzystania z ustawy o kredycie konsumenckim dostępnej pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1528/1

oraz nowelizującej ją ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami dostępnej pod adresem: 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/819/1

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na treść art. 82 pkt 20 oraz art. 89 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Opłatę od wniosku o wpis instytucji pożyczkowej do rejestru instytucji pożyczkowych oraz od wniosku o zmianę wpisu należy dokonać na rachunek Komisji Nadzoru Finansowego, nr rachunku: 48 1010 0068 6800 0000 0000 0011
tytuł wpłaty - opłata od wniosku za wpis do rejestru instytucji pożyczkowych

Kwoty opłat określone są w art. 59ad ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim.

UKNF przypomina wnioskodawcom o spoczywającym na przedsiębiorcy obowiązku uwzględnienia w opisie przedmiotu działalności gospodarczej rejestrze przedsiębiorców KRS odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – odzwierciedlających prowadzoną działalność instytucji pożyczkowej.

Informacja:
Pytania dotyczące stanu postępowań w sprawie rejestracji instytucji pożyczkowych należy kierować na adres e-mail: dbr@knf.gov.pl.

Uprzejmie informujemy, że pracownicy UKNF nie są uprawnieni do udzielania odpowiedzi na pytania w zakresie poprawnego wypełniania formularzy rejestracyjnych jak też do rozstrzygania wątpliwości prawnych, w tym co do obowiązku rejestracji w rejestrze instytucji pożyczkowych.