Procedura recenzowania - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

1. Tekst naukowy (artykuł naukowy, glosa, recenzja), spełniający wymogi formalne i techniczne, wstępnie zakwalifikowany przez Komitet Redakcyjny do publikacji, zgodnie z założeniami programowymi i rekomendacjami Rady Programowej, po zweryfikowaniu przez system antyplagiatowy, podlega recenzowaniu zewnętrznemu.

2. Recenzowaniu nie podlegają teksty źródłowe, w szczególności komunikaty z badań, uchwały Komisji Nadzoru Finansowego oraz stanowiska KNF i UKNF inne materiały, jeżeli pozostają zgodne z celem publikowania w czasopiśmie naukowym.

3. Recenzję tekstu naukowego Redaktor Naczelny zleca niezależnie dwóm recenzentom zewnętrznym dbając o taki dobór recenzentów, aby nie zachodziło podejrzenie stronniczości lub interesowności, w szczególności nie zleca się recenzji osobie, która pozostaje z autorem w stosunku bezpośredniej podległości służbowej. Recenzent nie może być afiliowany w tej samej instytucji co autor tekstu naukowego.

4. Proces recenzowania prowadzony jest z zachowaniem zasady podwójnej anonimowości (ang. double-blind review process) – tekst naukowy kierowany jest do recenzenta po zanonimizowaniu, a autorowi nie ujawnia się nazwiska recenzenta. Nazwiska recenzentów mogą być ujawniane jedynie w zestawieniu zbiorczym, bez wskazywania, które teksty zostały zrecenzowane przez danego recenzenta.

5. Recenzent formułuje konkluzję recenzji wskazując, że recenzja jest:

1) pozytywna, albo

2) pozytywna z zastrzeżeniami, albo

3) negatywna

6. Tekst naukowy może zostać opublikowany w przypadku gdy obydwie recenzje są pozytywne. W przypadku gdy jedna lub obydwie recenzje są recenzjami pozytywnymi z zastrzeżeniami tekst naukowy może zostać opublikowany, jeżeli autor uwzględni zastrzeżenia recenzenta lub należycie uzasadni odmowę ich uwzględnienia. 

W przypadkach spornych decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii co najmniej dwóch redaktorów tematycznych lub całego Komitetu Redakcyjnego. Przed podjęciem decyzji Redaktor Naczelny może zlecić sporządzenie dodatkowej recenzji lub zwrócić się o sporządzenie opinii redaktora tematycznego (recenzja wewnętrzna).

7. W przypadku gdy obydwie recenzje zewnętrzne są negatywne Redaktor Naczelny odmawia publikacji tekstu naukowego. 

8. W przypadku gdy jedna recenzja jest pozytywna lub pozytywna z zastrzeżeniami, a druga negatywna Redaktor Naczelny zleca dodatkową recenzję zewnętrzną. Tekst naukowy może zostać opublikowany gdy dodatkowa recenzja zewnętrzna będzie pozytywna lub pozytywna z zastrzeżeniami, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku autor uwzględni zastrzeżenia recenzenta zewnętrznego lub należycie uzasadni odmowę ich uwzględnienia. W przypadkach spornych decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii co najmniej dwóch redaktorów tematycznych lub całego Komitetu Redakcyjnego.

9. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej lub formie elektronicznej.

10. Komitet Redakcyjny może opracować formularz recenzji. W przypadku opracowania takich formularzy recenzje sporządzane są na formularzach.

11. Za kontakt z recenzentami i autorem odpowiada redaktor tematyczny wyznaczony dla danego tekstu naukowego przez Redaktora Naczelnego lub Sekretarz Redakcji – odpowiednio do decyzji Redaktora Naczelnego.

12. Ilekroć w niniejszej procedurze mowa o autorze odpowiednio należy przez to rozumieć współautora w przypadku tekstów wieloautorskich.

Do pobrania

Procedura recenzowania tekstów naukowych

plik .pdf, 303,1kB
Pobierz