Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Złożenie przez Dominikę Rąbę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z 26 lutego 2024 roku nakładającej na Dominikę Rąbę – byłego członka Zarządu Zakładów Mięsnych Henryk Kania SA w upadłości z siedzibą w Pszczynie – nr KRS 0000053415 („Spółka”) 

  • kary pieniężne w łącznej wysokości 1 100 000 zł

za nieprzekazanie przez Spółkę do wiadomości publicznej informacji poufnych, co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 rozporządzenia MAR1.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 26 lutego 2024 roku nie jest ostateczna.

______________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)