Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Nałożenie kary pieniężnej na Artura Jędrzejewskiego

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 22 marca 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Artura Jędrzejewskiego – jako osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Carlson Investments SE z siedzibą w Warszawie – nr KRS 0000148769 („Spółka”) 

  • karę pieniężną w wysokości 100 000 zł

za przeprowadzenie na rachunek osoby trzeciej transakcji na akcjach Spółki:

1)    od 1 do 6 lutego 2019 roku, tj. w okresie zamkniętym związanym z publikacją przez Spółkę raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku,
2)    od 16 kwietnia do 15 maja 2019 roku, tj. w okresie zamkniętym związanym z publikacją przez Spółkę raportu okresowego za I kwartał 2019 roku,
3)    od 2 do 28 maja 2019 roku, tj. w okresie zamkniętym związanym z publikacją przez Spółkę raportu rocznego za 2018 roku,
4)    od 16 lipca do 13 sierpnia 2019 roku, tj. w okresie zamkniętym związanym z publikacją przez Spółkę raportu okresowego za II kwartał 2019 roku,

co stanowiło naruszenia art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR1

Decyzja nie jest ostateczna. Artur Jędrzejewski może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 2 072 800 zł.

______________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)