Dane miesięczne OFE - wrzesień 2019 r.

data aktualizacji

Dane miesięczne zamieszczane są w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane i zawierają tablice:  
- CZŁONKOWIE  
- RACHUNKI  
- SKŁADKI  
- JEDNOSTKA ROZRACHUNKOWA  
- AKTYWA NETTO  
- PORTFEL INWESTYCYJNY