Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Ustanowienie zarządu komisarycznego w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli

Data aktualizacji:

27 kwietnia 2015 r.

     W dniu 27 kwietnia 2015 r. doręczono podjętą jednogłośnie 1 na dodatkowym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ustanowieniu zarządu komisarycznego w:

• Banku Spółdzielczym w Lesznowoli.

Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2015 r.

Zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli ustanowiono na czas realizacji w banku programu postępowania naprawczego, w następującym składzie: Pani Bożena Chełmińska – Miernik (przewodnicząca zarządu komisarycznego), Pan Artur Zając (członek zarządu komisarycznego), Pan Edward Gałecki (członek zarządu komisarycznego). Są to osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do sprawowania funkcji w zarządzie komisarycznym.

Zarząd komisaryczny został zobowiązany m.in. do przygotowania i uzgodnienia z KNF oraz bankiem zrzeszającym procesu restrukturyzacji banku, a także opracowania programu restrukturyzacji (programu postępowania naprawczego).

Działania KNF są w pełni uzgodnione i skoordynowane z bankiem zrzeszającym, tj. SGB – Bank SA.

Ustanowienie zarządcy komisarycznego, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149 j.t. z późn. zm.) oraz art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.), nie wpływa na organizację i sposób działania banku spółdzielczego, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą Prawo bankowe. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi klientów Banku Spółdzielczego w Lesznowoli. Bank spółdzielczy nadal będzie świadczył usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące Bank Spółdzielczy w Lesznowoli z klientami. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami Banku Spółdzielczego w Lesznowoli.

Z dniem 27 kwietnia 2015 r., stosownie do art. 145 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, rada nadzorcza z zastrzeżeniem ust. 4, zostaje zawieszona, członkowie dotychczasowego zarządu banku zostają odwołani z mocy prawa, a ustanowione wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Na zarząd komisaryczny przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych w ustawie Prawo bankowe i statucie do właściwych władz i organów banku. Na czas trwania zarządu komisarycznego kompetencje innych organów banku zostają zawieszone.

_________________________________

1
 W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska – Wiceprezes NBP, J.Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do pobrania

Ustanowienie zarządu komisarycznego w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli

plik .pdf, 103,2kB
Pobierz