Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Skarbiec

Data aktualizacji:
28 października 2015


W dniu 28 października 2015 r. doręczono decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)1 o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w:

 Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Skarbiec” w Piekarach Śląskich.

Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 28 października 2015 r.

Aktywa SKOK Skarbiec nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. SKOK Skarbiec posiada ujemne fundusze własne oraz straty z lat ubiegłych, a Kasa Krajowa na obecnym etapie nie podjęła decyzji o wypłaceniu SKOK Skarbiec adekwatnej pomocy finansowej.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Skarbiec została powołana Pani Katarzyna Szatoba. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego. Zarządca komisaryczny został zobowiązany do wypracowania koncepcji restrukturyzacji kasy oraz do przygotowania i uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych.

Ustanowienie zarządcy komisarycznego, na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 614 z późn. zm.), nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie.

Depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.

____________________
1Wyniki głosowania KNF: 6 głosów za ustanowieniem zarządcy: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska – Wiceprezes NBP, P.Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów, M.Kubzdyl – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej; 1 głos wstrzymujący się: Z.Sokal – Przedstawiciel Prezydenta RP.

Do pobrania

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Skarbiec

plik .pdf, 229,1kB
Pobierz