Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Kujawiak

Data aktualizacji:
W dniu 15 czerwca 2015 r. doręczono podjętą jednogłośnie1 na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w:

•    Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Kujawiak” we Włocławku.


Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2015 r.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Kujawiak została powołana Pani Jadwiga Wolak – Rejthar, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Kujawiak poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego.

Zarządca komisaryczny został zobowiązany w szczególności do sporządzenia sprawozdania finansowego SKOK Kujawiak na datę ustanowienia zarządcy komisarycznego oraz poddania tego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Zarządca komisaryczny będzie informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą SKOK Kujawiak o  prowadzonych działaniach restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem działań związanych z usunięciem nieprawidłowości związanych z naruszeniem przepisów prawa.

Ustanowienie zarządcy komisarycznego, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149 j.t. z późn. zm.) oraz art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450 t.j. z późn. zm.), nie wpływa na organizację i sposób działania Kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Kujawiak. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK Kujawiak z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami Kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK Kujawiak. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów Kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie.

Działania KNF od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK.

Depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG


1 W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska – Wiceprezes NBP oraz J.Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Kujawiak

plik .pdf, 105kB
Pobierz