Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Przejęcie SKOK Wesoła przez PKO Bank Polski

Data aktualizacji:
18 czerwca 2015 r.
     Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie1  podjęła w dniu 18 czerwca 2015 r. decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Wesoła w Mysłowicach przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA (PKO Bank Polski).

     Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Wesoła.

     Zgodnie z art. 74c ust. 4 ustawy o skok, w przypadku braku zgody innej kasy na przejęcie kasy lub braku możliwości przejęcia kasy przez inną kasę, KNF uwzględniając potrzebę ochrony stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach kasy może podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy, za jego zgodą albo decyzję o likwidacji kasy.

     W dniu 24 marca 2015 r. KNF stwierdziła, że w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki  udziału w restrukturyzacji SKOK Wesoła w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie2. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności procesu restrukturyzacji kasy, KNF w dniu 26 marca 2015 r. poinformowała, że w terminie 30 dniu, tj. do dnia 27 kwietnia 2015 r. włącznie, oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w tym procesie. Zgłoszenia dokonał jeden bank, tj. PKO Bank Polski, który osiągnął następnie porozumienie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielonego na podstawie art. 20g ustawy o BFG. PKO Bank Polski wyraził zgodę na przejęcie SKOK Wesoła, w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok.

    Według danych finansowych na dzień 30 kwietnia 2015 r. SKOK Wesoła miała około 63 tysiące członków, których depozyty wynosiły około 624,6 mln zł. Aktywa SKOK Wesoła nie wystarczają na pokrycie jej zobowiązań – niedobór aktywów na zaspokojenie zobowiązań SKOK Wesoła wyniósł 282,8 mln zł. Poważne nieprawidłowości stwierdzone przez zarządcę komisarycznego w działalności poprzednich władz SKOK Wesoła przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego znalazły odzwierciedlenie w licznych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw przekazanych przez zarządcę komisarycznego do Prokuratury Okręgowej w Katowicach – sygnatura akt  VI Ds. 70/14.

     Sytuacja PKO Banku Polskiego pozwala na przejęcie SKOK Wesoła w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej SKOK Wesoła wynosi 0,15% wartości aktywów PKO Banku Polskiego. PKO Bank Polski spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające:

 • bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego3,
 • poziom współczynnika wypłacalności powyżej 12%,
 • poziom współczynnika Tier 1 powyżej 9%,
 • prognoza współczynnika wypłacalności na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) powyżej 12%,
 • prognoza współczynnika Tier 1 na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) powyżej 9%,
 • bank posiada prawidłowo powołany zarząd,
 • w wyniku przejęcia kasy bank będzie bezwzględnie spełniać normy ostrożnościowe przewidziane przepisami prawa,
 • wobec banku nie są prowadzone postępowania zmierzające do zastosowania środków nadzorczych (powołanie zarządu komisarycznego); 
 • ocena BION ogólna nie gorsza niż 2,5, 
 • ocena BION w zakresie poziomu kapitału nie gorsza niż  2,5,
 • poziom współczynnika wypłacalności - po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy - powyżej 8%,
 • poziom współczynnika Tier 1 - po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy - powyżej 6%,
 • skala działania banku przejmującego (suma bilansowa) istotnie wyższa od skali działania podmiotu przejmowanego.
- co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym.

     Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez  Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na podstawie art. 20g ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w SKOK Wesoła depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Wesoła przez  bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK Wesoła wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej PKO Banku Polskiego.

     Z dniem 19 czerwca 2015 r. zarząd majątkiem SKOK Wesoła obejmuje zarząd PKO Banku Polskiego. Z dniem 1 sierpnia 2015 r. SKOK Wesoła zostanie przejęty przez PKO Bank Polski, jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia SKOK Wesoła przez PKO Bank Polski, kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

    KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie PKO Banku Polskiego w proces restrukturyzacji sektora SKOK. Stanowi ono dowód, że środowisko bankowe stara się aktywnie ograniczać ryzyko systemowe, zdając sobie sprawę ze znaczenia sytuacji w sektorze SKOK dla bezpieczeństwa wszystkich klientów korzystających z usług finansowych jak i stabilności rynku finansowego w Polsce.

1 W głosowaniu wzięli udział: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.
2 Decyzja została utrzymana w mocy przez KNF w dniu 9 czerwca 2015 r.
3 Art. 142 ust. 1 ustawy Prawo bankowe: „W razie powstania straty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia, albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności, zarząd banku niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz przedstawia jej program postepowania naprawczego, zapewniając jego realizację.”
Do pobrania

Przejęcie SKOK Wesoła przez PKO Bank Polski

plik .pdf, 294,9kB
Pobierz