Komunikat z 287. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 grudnia 2015 r.

data aktualizacji

17 grudnia 2015 r.

1. W dwieście osiemdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie nałożyła na Solar Company SA karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie wobec stwierdzenia, że spółka:

• w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu okresowego za 2011 r. nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

 
• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”) w zw. z par. 12 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” (dalej „MSR 27”) przyjętego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej „Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008”) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1254/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 11, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 12, Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 (z 2011 r.) oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (z 2011 r.) (Dz. Urz. UE L. 360 z 29.12.2012 r., dalej „Rozporządzenie zmieniające”), poprzez brak objęcia APH Grutex Jolanta Gruszka skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2011 r.,
• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 15 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 „Prezentacja Sprawozdań Finansowych” (dalej „MSR 1”) przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008, poprzez zawyżenie wartości aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2011 r.,
• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 31 w zw. z par. 37 lit. a i b Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” (dalej „MSSF 7”) przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008 w zw. z par. 15 MSR 1, poprzez nieujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2011 r. informacji o zawarciu w dniu 26 stycznia 2012 r. pomiędzy Solar Dystrybucja sp. z o.o. i APH Grutex Jolanta Gruszka porozumienia przedłużającego terminy płatności,

 
• w związku ze sporządzeniem raportu okresowego za 2011 r. nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 15 MSR 1, poprzez zawyżenie wartości aktywów spółki Solar Company SA w sprawozdaniu finansowym za 2011 r.,

• w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2012 r. nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

 
• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 12 MSR 27, poprzez brak objęcia APH Grutex Jolanta Gruszka skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2012 r.,
• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 15 MSR 1, poprzez zawyżenie wartości aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2012 r.,
• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 31 w zw. z par. 37 lit. a i b MSSF 7 w zw. z par. 15 MSR 1, poprzez nieujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2012 r. informacji o zawarciu w dniu 26 stycznia 2012 r. pomiędzy Solar Dystrybucja sp. z o.o. i APH Grutex Jolanta Gruszka porozumienia przedłużającego terminy płatności,

 
• w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu okresowego za 2012 r. nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

 
• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 12 MSR 27, poprzez brak objęcia APH Grutex Jolanta Gruszka skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2012 r.,
• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 15 MSR 1, poprzez zawyżenie wartości aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2012 r.,
• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 31 w zw. z par. 37 lit. a i b MSSF 7 w zw. z par. 15 MSR 1, poprzez nieujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2012 r. informacji o zawarciu w dniu 10 stycznia 2013 r. aneksu do porozumienia przedłużającego terminy płatności zawartego w dniu 26 stycznia 2012 r. pomiędzy Solar Dystrybucja sp. z o.o. i APH Grutex Jolanta Gruszka,


• w związku ze sporządzeniem raportu okresowego za 2012 r. nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

 
• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 15 MSR 1, poprzez zawyżenie wartości aktywów spółki Solar Company SA w sprawozdaniu finansowym za 2012 r.,

 
• w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2013 r. nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:


• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 12 MSR 27, poprzez brak objęcia APH Grutex Jolanta Gruszka skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2013 r.,
• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 15 MSR 1, poprzez zawyżenie wartości aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2013 r.,
• w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 31 w zw. z par. 37 lit. a i b MSSF 7 w zw. z par. 15 MSR 1, poprzez nieujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2013 r. informacji o zawarciu w dniu 10 stycznia 2013 r. aneksu do porozumienia przedłużającego terminy płatności zawartego w dniu 26 stycznia 2012 r. pomiędzy Solar Dystrybucja Sp. z o.o. i APH Grutex Jolanta Gruszka.

 
    Podanie do publicznej wiadomości informacji o nałożonej karze ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji państwa.
Komisja wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny, ponieważ ukaranie nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami okresowymi.
Komisja wskazuje, że na emitentów nałożony został obowiązek prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z zapisami MSR. Po podjęciu przez organ zatwierdzający spółki stosownej decyzji również jednostkowe sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z zapisami MSR. Wyklucza to dowolność prezentowania danych finansowych przez spółki publiczne, polegającą na przedstawianiu ich w sposób niezgodny z zapisami przyjętymi przez MSR. Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
W opinii Komisji nie ulega wątpliwości, że brak objęcia APH Grutex Jolanta Gruszka (dalej: „Grutex”) skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi spółki za 2011 r., I półrocze 2012 r., 2012 r. oraz za I półrocze 2013 r. w znaczący sposób wpłynął na zaprezentowany uczestnikom rynku obraz nie tylko sytuacji finansowej spółki, ale także zasad prowadzonej przez nią działalności operacyjnej. Użytkownicy przedmiotowych sprawozdań finansowych nie uzyskali na ich podstawie jasnej i precyzyjnej informacji na temat roli Grutex w modelu biznesowym spółki oraz znaczenia tego podmiotu z perspektywy osiąganych przez spółkę wyników finansowych. Objęcie Grutex konsolidacją w ramach skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki oznaczałoby zasadniczą zmianę w prezentacji i ujawnieniach, w tym zaprezentowanych przez nią wynikach finansowych. Na wyniki finansowe spółki zaprezentowane zarówno w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jak i w sprawozdaniach finansowych za 2011 r., I półrocze 2012 r., 2012 r. oraz za I półrocze 2013 r. wpłynęło także zawyżenie wartości aktywów. Również nieujawnienie informacji o zawarciu w dniu 26 stycznia 2012 r. pomiędzy Solar Dystrybucja sp. z o.o. i Grutex porozumienia przedłużającego terminy płatności w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2011 r. i I półrocze 2012 r., a następnie nieujawnienie w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2012 r. oraz za I półrocze 2013 r. informacji o zawarciu w dniu 10 stycznia 2013 r. aneksu do przedmiotowego porozumienia przyczyniło się do zaprezentowania uczestnikom rynku nieprawidłowego obrazu sytuacji, w jakiej znajdowała się spółka oraz jej grupa kapitałowa. Zdaniem Komisji działania spółki miały charakter zamierzony i doprowadziły do naruszenia podstawowego prawa uczestników rynku kapitałowego, tj. prawa do rzetelnej i kompletnej informacji.

3. Komisja jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje POLYMETAL SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna2 oraz nałożyła na spółkę POLYMETAL SA karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że spółka POLYMETAL SA:

• nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014,
• nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia, w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2014,
• nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 2 Rozporządzenia, w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015,
• nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015,
• nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 2 Rozporządzenia, w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2015,
• nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze roku 2015.

    Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez spółkę ustawy o ofercie ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalność dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy terminowym wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa.
W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez emitenta, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym (tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, których prawidłowe wykonywanie ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Nieprawidłowości dotyczyły nieprzekazania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015, raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2015.
Z przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie wynika obowiązek emitentów przekazywania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji okresowych. Komisja podkreśla, że obowiązki informacyjne związane z przekazywaniem raportów okresowych należą do podstawowych, a zarazem najważniejszych obowiązków emitentów. Celem raportów okresowych jest dostarczanie uczestnikom rynku kapitałowego informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, w oparciu o historyczne wydarzenia. Ponadto raporty okresowe powinny umożliwić ich odbiorcom porównanie aktualnych danych finansowych podmiotu w stosunku do wyników historycznych. Ilustrują także sposób, w jaki kierownictwo jednostki zarządza nią oraz ponosi odpowiedzialność za powierzone mu zasoby finansowe. W ocenie Komisji raporty okresowe przedstawiają całościowy obraz emitenta i są dla uczestników rynku kapitałowego podstawowym źródłem wiarygodnych danych na temat jego kondycji finansowej. Inwestorzy mogą porównać sytuację finansową danej spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych lub porównać ją z sytuacją innych emitentów, a w konsekwencji podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
W związku z brakiem publikacji ww. raportów okresowych, w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia, mającej fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania rynku kapitałowego, zasady przejrzystości, bowiem nie zapewniono inwestorom pełnego i równego dostępu do rzetelnych i prawdziwych informacji, przedstawiających całościowy obraz emitenta we wszelkich obszarach jego działalności oraz jego kondycji finansowej, na podstawie których mogą oni podejmować decyzje inwestycyjne przy zredukowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego.
Z uwagi na wielokrotność i powtarzalność naruszeń polegających na braku publikacji raportów okresowych, długotrwałość stanu niewykonania obowiązków informacyjnych i w związku z tym utrzymujący się przez dłuższy okres brak informacji o aktualnej sytuacji finansowej spółki i jej grupy kapitałowej, wagę i znaczenie raportów okresowych, oczywistą sprzeczność przedmiotowych działań spółki z obowiązującymi przepisami, Komisja zdecydowała o nałożeniu dwóch sankcji, w tym najbardziej restrykcyjnej, uznając, że obie sankcje łącznie, tj. wykluczenie akcji spółki z obrotu i kara pieniężna, są adekwatne do stwierdzonych w toku niniejszego postępowania administracyjnego naruszeń przepisów prawa dotyczących publikacji raportów okresowych.
Spółka nie przekazała sześciu raportów okresowych za trzy kolejne okresy sprawozdawcze. Ponadto Komisja wskazuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA od dnia 5 maja 2015 r. pięciokrotnie zawieszał obrót akcjami spółki POLYMETAL SA (ostatni raz w dniu 18 listopada na okres od dnia 18 listopada 2015 r. do końca dnia 18 grudnia 2015 r.), w tym czterokrotnie w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie, a akcje spółki były kwalifikowane do segmentu LISTA ALERTÓW. Pomimo zapewnień usunięcia przeszkód technicznych i jak najszybszego opublikowania zaległych raportów okresowych spółka do dnia wydania niniejszej decyzji nie przekazała ich Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości.
Od chwili opublikowania raportu okresowego i skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2014 r., tj. od dnia 2 marca 2015 r. nie są przekazywane raporty okresowe. Dlatego też inwestorzy nie mają dostępu do kluczowych informacji dotyczących aktualnej sytuacji finansowej spółki i w związku z tym nie są w stanie podejmować racjonalnych decyzji inwestycyjnych. W ocenie Komisji pozostawienie akcji spółki w obrocie na rynku regulowanym, biorąc pod uwagę powyższe, należało uznać za niezasadne. Zachowanie spółki świadczy o lekceważącym stosunku do obowiązków informacyjnych ciążących na spółkach publicznych. Należy wskazać, że decyzją Komisji z dnia 8 stycznia 2015 r. spółka była już karana za nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w związku ze sporządzeniem raportów okresowych oraz za niewykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 5 w zw. z ust. 2 pkt 1 tej ustawy.
Komisja wskazuje, że wprowadzenie przez ustawodawcę przepisów zobowiązujących emitentów do rzetelnego i terminowego przekazywania informacji okresowych (jak również informacji poufnych i bieżących) służy zwiększeniu transparentności rynku kapitałowego oraz zapewnia większy poziom ochrony inwestorów. Jedynie dostęp do rzetelnej, kompletnej, zawierającej dane zarówno korzystne, jak i niekorzystne dla spółki oraz sporządzonej zgodnie z prawem, w tym z obowiązującymi zasadami rachunkowości, informacji na temat sytuacji finansowej emitenta umożliwia uczestnikom rynku kapitałowego podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.
Sytuacja, w której inwestorzy przez tak długi okres nie mają dostępu do informacji na temat kondycji finansowej spółki, uniemożliwia obrót akcjami spółki na zasadach obowiązujących na rynku regulowanym.
Jednocześnie określając termin, po upływie którego następuje wykluczenie papierów wartościowych, Komisja uznała, iż 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna jest terminem w ciągu którego inwestorzy będą mieli możliwość podjęcia decyzji co do dalszego zaangażowania w akcje spółki.
Podsumowując, w ocenie Komisji, zastosowane sankcje stanowią karę współmierną w odniesieniu do charakteru i skutków stwierdzonych nieprawidłowości. Stąd też Komisja zastosowała łącznie obie sankcje przewidziane przez art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie.

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao,
• PKO BP Bankowy Otwartego Funduszu Emerytalnego
oraz PKO BP Bankowy Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
• Nationale – Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego
oraz Nationale – Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

5. KNF jednogłośnie nałożyła na 5 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 3 biura i 500 złotych na 2 biura (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

• nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II, III lub IV kwartale 2014 r. lub I kwartale 2015 r. albo
• niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

    Ukarane biura usług płatniczych to 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

    KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

    Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

6. Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 6 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na 4 biur, 1800 złotych na 1 biuro i 500 złotych na 1 biuro, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy pierwszoinstancyjne decyzje w przypadku 5 biur (w tym w przypadku 1 biura KNF umorzyła postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), a w przypadku 1 biura obniżyła wysokość kary z 1800 złotych do 900 złotych, ze względu na indywidualne okoliczności sprawy.

7. KNF zapoznała się z informacją na temat:

• rynku otwartych funduszy emerytalnych w III kwartale 2015 r.,
• działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 28 września 2012 r. – 30 września 2015 r.,
• projektu Wypłacalność II w ubezpieczeniach.

8. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 22 grudnia 2015 r.
• 5 stycznia 2016 r.
• 19 stycznia 2016 r.
• 9 lutego 2016 r.
• 23 lutego 2016 r.
• 8 marca 2016 r.
• 22 marca 2016 r.
• 5 kwietnia 2016 r.

 

________________

 

1 Pani A.Trzecińska nie brała udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 5, 6, 7 komunikatu.

2 Decyzja KNF w zakresie bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym stanie się ostateczna w przypadku: 1) jeśli spółka nie złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; jeśli spółka nie podejmie decyzji KNF, doręczenie zostanie uznane za dokonane z upływem ostatniego dnia terminu przechowywania pisma przez operatora pocztowego (14 dni od daty pierwszego awizo); 2) jeśli spółka złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF – w dniu doręczenia drugoinstancyjnej decyzji KNF w przypadku utrzymania przez KNF w mocy decyzji pierwszoinstancyjnej w części dotyczącej bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu.