Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 267. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 lipca 2015 r.

Data aktualizacji:
21 lipca 2015 r.

1.    W dwieście sześćdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


2.    Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową ze Szwecji, Ikano Bank AB.

KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Warunki nie odnoszą się do działalności depozytowej, bo ten rodzaj działalności nie został notyfikowany przez instytucję kredytową. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania Ikano Bank AB do:

•    informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia interesów klientów oddziału, m.in. o:
- sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze ze Szwecji,
- danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
- miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
- możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności Ikano Bank AB i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega Ikano Bank AB, 
•    zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
•    powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
•    zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
•    stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego lub zapobieżenia naruszeniom prawa.

3.    KNF wydała skierowaną do banków Rekomendację W dotyczącą zarządzania ryzykiem modeli w bankach.

Modele są coraz powszechniej wykorzystywane w działalności bankowej, w tym w zarządzaniu ryzykiem. Oszacowania modeli mają istotny wpływ na m.in. prezentowaną przez banki jakość aktywów oraz wyniki finansowe. Jednocześnie ustalenia inspekcji UKNF w zakresie oceny modeli wykorzystywanych w bankach na potrzeby zarządzania ryzykiem wskazują na umiarkowany stopień powszechności zdefiniowania standardów zarządzania ryzykiem na poziomie instytucji, bądź występowanie wielu, nierzadko niespójnych ze sobą standardów tworzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne. Niejednolitość standardów wynika też ze stosowania przez wiele banków krajowych modeli rozwijanych i wprowadzanych na poziomie podmiotów dominujących.

Polski sektor bankowy uniknął dotychczas wystąpienia istotnych negatywnych skutków materializacji ryzyka modeli. Należy jednak zakładać, że znaczenie ryzyka modeli w działalności banków będzie rosło z czasem, ze względu na wzrost skali automatyzacji, standaryzacji i obiektywizacji szeregu procesów bankowych. Jasne zdefiniowanie oczekiwań nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem modeli, z uwzględnieniem modeli zewnętrznych, będzie impulsem do rzetelnego i kompleksowego podejścia sektora bankowego do tego zagadnienia.

Komisja Nadzoru Finansowego jest jednym z pierwszych w Europie nadzorów, które wydają rekomendacje w tym zakresie. Wydanie podobnych rekomendacji jest planowane dla sektora ubezpieczeń w 2016 roku.

Komisja oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyniki głosowania KNF: 5 głosów za wydaniem rekomendacji (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, A.Trzecińska, L.Kotecki), 1 głos wstrzymujący się (J.Pruski).

Tekst Rekomendacji W

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

•    Currency One SA.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

•    przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
•    wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
      - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
      - przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
•    wydawanie instrumentów płatniczych.

5.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

•    waluciarz.pl SA.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

6.    Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

•    Pana Jana Lechmyca na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Rafineria”

ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesa na kasę, w tym ocenę jej zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

7.    KNF jednogłośnie nałożyła na 25 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 1800 złotych na 2 biura, 1400 złotych na 1 biuro, 900 złotych na 18 biur, 600 złotych na 1 biuro, 500 złotych na 2 biura, 400 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw), za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. lub
•    niezawarciu kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej lub
•    niezłożeniu w terminie Komisji Nadzoru Finansowego dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Ukarane biura usług płatniczych to 23 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 1 sp. j. i 1 sp. z o.o. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?
   
8.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

•    Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

9.    Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

•    stanu sektora ubezpieczeń po I kwartale 2015 r.,
•    projektu Wypłacalność II w zakresie bieżących zadań i harmonogramu prac.

10.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    4 sierpnia 2015 r.
•    25 sierpnia 2015 r.
•    8 września 2015 r.
•    22 września 2015 r.
•    6 października 2015 r.
Do pobrania

Komunikat z 267. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 lipca 2015 r.

plik .pdf, 324,2kB
Pobierz