Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 252. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 marca 2015 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście pięćdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.

2. Komisja zapoznała się z propozycją UKNF dotyczącą dodatkowych wymogów kapitałowych wobec banków znacząco zaangażowanych w kredyty walutowe.

     W związku z  ryzykami związanymi z portfelem kredytów walutowych, w szczególności z wysokim udziałem kredytów o wskaźniku LtV powyżej 100%, oraz przy uwzględnieniu zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, KNF zamierza podejmować działania nakierowane na indywidualne oddziaływanie na wysokość funduszy własnych banków, na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2 oraz art. 138a ustawy Prawo bankowe (tzw. domiar kapitałowy, w ramach Filaru 2). Zasady nakładania domiarów kapitałowych są określone w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego „Guidelines on capital measures for foreign currency lending to unhedged borrowers under the supervisory review and evaluation process (SREP)” dotyczących środków zapewniających odpowiedni poziom kapitału na pokrycie ryzyka związanego z kredytami w walutach obcych udzielanymi kredytobiorcom posiadającym niezabezpieczoną pozycję walutową w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION). 

     Do czasu zakończenia procedury związanej z nałożeniem na banki istotnie zaangażowane w kredyty walutowe indywidualnych domiarów kapitałowych, co nastąpi do końca 2015 r., banki te otrzymają w kwietniu 2015 r. indywidualne zalecenia nadzorcze w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za 2014 r.

3. KNF zapoznała się z założeniami wytycznych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dotyczących procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. Rezerwy stanowią nadzwyczaj istotny element pasywów zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, a ich wycena powinna być dokonywana profesjonalnie i ostrożnie.

     Wytyczne będą stanowić ramy dla prawidłowej organizacji procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz identyfikacji, pomiaru, monitorowania, zarządzania i raportowania ryzyk związanych z tym procesem. Wytyczne będą zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które powinny zapewniać wdrażanie odpowiednich standardów w ramach procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

     Założenia wytycznych zostaną przekazane do publicznych konsultacji. Docelowo KNF oczekuje, że odpowiednie działania mające na celu wdrożenie wytycznych zostaną przeprowadzone w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji do dnia 1 stycznia 2016 r. 

4. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• YetiPay sp. z o.o.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• wydawanie instrumentów płatniczych,
• umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring),
• świadczenie usługi przekazu pieniężnego. 

5. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Szymona Midery na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego SA.

6. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru bezpośredniego  nabycia przez Avanssur SA z Francji oraz pośredniego  nabycia przez AXA SA z Francji akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

     Oceniając wniosek, KNF wzięła w szczególności pod uwagę złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące m.in. zamiaru połączenia działalności prowadzonej przez BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, Avanssur SA Oddział w Polsce (AXA Direct) i AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA w jedną spółkę akcyjną z siedzibą w Polsce oraz podjęcia wszelkich możliwych działań, aby taka struktura została osiągnięta do końca 2017 r., a w szczególności podjęcia wszelkich możliwych starań, aby:

 
• do końca 2016 r. cała działalność gospodarcza, w tym portfel ubezpieczeń, AXA Direct została przeniesiona na BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA; oraz
• do końca 2017 r. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA zostało połączone z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji SA.

7. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego  nabycia przez Pana Michała Kowalczewskiego udziałów Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o. w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.

8. Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

9. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

10. Komisja zapoznała się z informacją na temat:

• dużych zaangażowań banków w ujęciu branżowym i geograficznym.

11. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 9 kwietnia 2015 r.
• 28 kwietnia 2015 r.
• 12 maja 2015 r.
• 26 maja 2015 r.
• 9 czerwca 2015 r.
• 23 czerwca 2015 r.
• 7 lipca 2015 r.

1 Pan J. Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3,6,8,9,10 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 252. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 marca 2015 r.

plik .pdf, 232,5kB
Pobierz