Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Alterco SA, Clean & Carbon Energy SA oraz Kerdos Group SA

data aktualizacji

17 listopada 2015 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek:
  
     • Alterco SA - od dnia 17 listopada 2015 r. do końca dnia 17 grudnia 2015 r. włącznie;  
     • Clean&Carbon Energy SA - od dnia 17 listopada 2015 r. do końca dnia 23 listopada 2015 r. włącznie;  
     • Kerdos Group SA - od dnia 17 listopada 2015 r. do końca dnia 30 listopada 2015 r. włącznie 

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów okresowych za III kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. 

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.                                                   

1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.