Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Wirtualna Polska Holding SA

data aktualizacji

10 kwietnia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Wirtualna Polska Holding SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, E oraz praw do akcji serii E Wirtualna Polska Holding SA (firmą inwestycyjną jest: Pekao Investment Banking SA z siedzibą w Warszawie).