Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PZ Cormay SA

data aktualizacji


23 lipca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:

•  PZ Cormay SA z siedzibą w Łomiankach, w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii K oraz praw do akcji serii K i praw poboru akcji serii K PZ Cormay SA z siedzibą w Łomiankach (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie).