Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego APS Energia SA

data aktualizacji

4 sierpnia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:

•  APS Energia SA z siedzibą w Zielonce, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C1, D, E oraz praw do akcji serii E APS Energia SA z siedzibą w Zielonce (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie).