Komunikat ze 178. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 r.

data aktualizacji

1. W sto siedemdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService SA.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.

3. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• First Data Polska SA.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.

4. Komisja wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Andrzeja Kołatkowskiego na Członka Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA (decyzja jednogłośna),
• Pana Rafała Markiewicza na Członka Zarządu AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA (wyniki głosowania: 5 głosów za – A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Kotecki, J.Męcina, J.Pruski; 1 głos wstrzymujący się – L.Gajek).

5. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski Consus SA działalności maklerskiej w zakresie:

• doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką struktura lub strategią,
• doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

6. Komisja jednogłośnie przyjęła „Sprawozdanie z działalności KNF w 2012 r.”.

7. KNF jednogłośnie nałożyła na Clean&Carbon Energy SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych w związku z nieterminowym przekazaniem do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany:

• informacji poufnej o podpisaniu w dniu 14 czerwca 2010 r. listu intencyjnego z osobą fizyczną i spółką Komputronik SA,
• informacji bieżących o:
- podpisaniu znaczącej umowy w dniu 24 lipca 2010 r. z osobą fizyczną oraz spółkami Komputronik SA, Contanisimo Ltd i Texass Ranch Company sp. z o.o.,
- podpisaniu w dniu 1 września 2010 r. aneksu do ww. umowy z dnia 24 lipca 2010 r.

8. Komisja jednogłośnie zezwoliła EKO Holding SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 15 kwietnia 2013 r.

9. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• rynku międzybankowego w Polsce,
• rynku otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2012 r.,
• zmian programów reasekuracji katastroficznej zakładów ubezpieczeń na 2013 r.

10. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 9 kwietnia 2013 r.
• 23 kwietnia 2013 r.
• 7 maja 2013 r.
• 21 maja 2013 r.
• 4 czerwca 2013 r.
• 18 czerwca 2013 r.
• 2 lipca 2013 r.

_________________________________

1Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 9 komunikatu.