Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Invista

data aktualizacji

26 marca 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Invista SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I (oferującym jest INVISTA Dom Maklerski SA).