Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w EDF Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku

data aktualizacji

2 kwietnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 2 kwietnia 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

EDF Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku

Zarządzającym jest:
- Generali Życie T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie