Komunikat w sprawie przyszłości rynku międzybankowego

data aktualizacji

W dniu 18 marca 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ze środowiskiem bankowym na temat przyszłego kształtu rynku międzybankowego w Polsce, zainicjowane przez UKNF oraz Narodowy Bank Polski (NBP).

Na spotkaniu zaprezentowano wyniki prac zespołu ds. rynku międzybankowego złożonego z przedstawicieli UKNF, NBP, Związku Banków Polskich (ZBP), Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska (ACI) oraz 14 banków.

Zakres prac zespołu obejmował m.in.:

• opracowanie propozycji formy i zasad nadzoru nad procesem ustalania stawek referencyjnych WIBID/WIBOR, w tym składu, kompetencji i formy finansowania organu nadzorującego,
• analizę procesu ustalania stawek referencyjnych WIBID/WIBOR pod kątem wypełniania propozycji wytycznych EBA/ESMA, wraz z opracowaniem propozycji niezbędnych zmian dostosowawczych,
• analizę procesu ustalania stawek referencyjnych WIBID/WIBOR pod kątem spełniania zaleceń adresowanych przez EBA/ESMA do EURIBOR-EBF, wraz z opracowaniem propozycji niezbędnych zmian dostosowawczych,
• analizę procesu ustalania stawek referencyjnych WIBID/WIBOR pod kątem spełniania kryteriów CRR w zakresie zaliczania do indeksów szerokiego rynku,
• opracowanie propozycji kryteriów kwalifikacji banków do uczestnictwa w panelu kwotującym stawki referencyjne WIBID/WIBOR, zapewniających optymalną liczbę uczestników panelu,
• analizę i opracowanie propozycji rozwiązań w wybranych kwestiach, w tym czas fixingu, liczba tenorów WIBID/WIBOR, wysokość kwot transakcyjnych.

W czasie spotkania ustalono, że: 
 
1) Na podstawie Regulaminu WIBOR, zostanie powołana Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, której członkowie będą wskazywani przez ZBP, ACI Polska i Przewodniczącego KNF. Zakłada się dodatkowo zaproszenie do Rady przedstawicieli Ministra Finansów i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
2) Rada będzie sprawować kontrolę nad funkcjonowaniem  fixingu i przestrzeganiem Regulaminu WIBOR.
3) Zakłada się, że członkowie Rady będą niezależni (więcej niż połowa ogólnej liczby członków Rady będzie niezwiązana umowami z bankami panelistami), wskazywani na dwuletnią kadencję oraz będą spełniać wymogi w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
4) Do panelu WIBID/WIBOR będą kwalifikowane:
• banki krajowe – zaproszenie będzie kierowane przez organizatora przy spełnianiu przynajmniej jednego z warunków:

- bank posiada status dealera rynku pieniężnego,
- bank posiada minimum 1% udziału w aktywach sektora banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych,
- jest bankiem zrzeszającym banki spółdzielcze,
• oddziały instytucji kredytowych – oddział posiada status dealera rynku pieniężnego oraz wyraził wolę uzyskania statusu uczestnika fixingu.
 
W przypadku banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych w procesie ustalania limitów na transakcje depozytowe uwzględniana może być ocena nadzorcza BION nadana przez UKNF (jako kryterium dodatkowe).

5) Z posiedzeń Rady będą publikowane komunikaty odnoszące się do zakresu prac Rady.
6) Regulacje pozwalające na funkcjonowanie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR na nowych zasadach, w tym nowy Regulamin, powinny obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r.

Przyjęcie powyższych zasad i wprowadzenie ich do praktyki rynku międzybankowego służyć będzie zwiększeniu transparentności, zaufania oraz stabilności krajowego rynku finansowego.

Aktywność uczestników rynku międzybankowego będzie przedmiotem monitorowania ze strony UKNF oraz NBP.