Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie przyszłości rynku międzybankowego

Data aktualizacji:

W dniu 18 marca 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ze środowiskiem bankowym na temat przyszłego kształtu rynku międzybankowego w Polsce, zainicjowane przez UKNF oraz Narodowy Bank Polski (NBP).

Na spotkaniu zaprezentowano wyniki prac zespołu ds. rynku międzybankowego złożonego z przedstawicieli UKNF, NBP, Związku Banków Polskich (ZBP), Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska (ACI) oraz 14 banków.

Zakres prac zespołu obejmował m.in.:

• opracowanie propozycji formy i zasad nadzoru nad procesem ustalania stawek referencyjnych WIBID/WIBOR, w tym składu, kompetencji i formy finansowania organu nadzorującego,
• analizę procesu ustalania stawek referencyjnych WIBID/WIBOR pod kątem wypełniania propozycji wytycznych EBA/ESMA, wraz z opracowaniem propozycji niezbędnych zmian dostosowawczych,
• analizę procesu ustalania stawek referencyjnych WIBID/WIBOR pod kątem spełniania zaleceń adresowanych przez EBA/ESMA do EURIBOR-EBF, wraz z opracowaniem propozycji niezbędnych zmian dostosowawczych,
• analizę procesu ustalania stawek referencyjnych WIBID/WIBOR pod kątem spełniania kryteriów CRR w zakresie zaliczania do indeksów szerokiego rynku,
• opracowanie propozycji kryteriów kwalifikacji banków do uczestnictwa w panelu kwotującym stawki referencyjne WIBID/WIBOR, zapewniających optymalną liczbę uczestników panelu,
• analizę i opracowanie propozycji rozwiązań w wybranych kwestiach, w tym czas fixingu, liczba tenorów WIBID/WIBOR, wysokość kwot transakcyjnych.

W czasie spotkania ustalono, że: 
 
1) Na podstawie Regulaminu WIBOR, zostanie powołana Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, której członkowie będą wskazywani przez ZBP, ACI Polska i Przewodniczącego KNF. Zakłada się dodatkowo zaproszenie do Rady przedstawicieli Ministra Finansów i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
2) Rada będzie sprawować kontrolę nad funkcjonowaniem  fixingu i przestrzeganiem Regulaminu WIBOR.
3) Zakłada się, że członkowie Rady będą niezależni (więcej niż połowa ogólnej liczby członków Rady będzie niezwiązana umowami z bankami panelistami), wskazywani na dwuletnią kadencję oraz będą spełniać wymogi w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
4) Do panelu WIBID/WIBOR będą kwalifikowane:
• banki krajowe – zaproszenie będzie kierowane przez organizatora przy spełnianiu przynajmniej jednego z warunków:

- bank posiada status dealera rynku pieniężnego,
- bank posiada minimum 1% udziału w aktywach sektora banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych,
- jest bankiem zrzeszającym banki spółdzielcze,
• oddziały instytucji kredytowych – oddział posiada status dealera rynku pieniężnego oraz wyraził wolę uzyskania statusu uczestnika fixingu.
 
W przypadku banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych w procesie ustalania limitów na transakcje depozytowe uwzględniana może być ocena nadzorcza BION nadana przez UKNF (jako kryterium dodatkowe).

5) Z posiedzeń Rady będą publikowane komunikaty odnoszące się do zakresu prac Rady.
6) Regulacje pozwalające na funkcjonowanie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR na nowych zasadach, w tym nowy Regulamin, powinny obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r.

Przyjęcie powyższych zasad i wprowadzenie ich do praktyki rynku międzybankowego służyć będzie zwiększeniu transparentności, zaufania oraz stabilności krajowego rynku finansowego.

Aktywność uczestników rynku międzybankowego będzie przedmiotem monitorowania ze strony UKNF oraz NBP.

Do pobrania

Komunikat w sprawie przyszłości rynku międzybankowego

plik .pdf, 178,4kB
Pobierz