Wyrok WSA w sprawie oddalenia skargi na decyzję KNF o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w SKOK Wspólnota

data aktualizacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2014 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2529/13) oddalił skargę rady nadzorczej  SKOK Wspólnota na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 1 sierpnia 2013 r. o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Wspólnota.
 
W ustnych motywach rozstrzygnięcia WSA podkreślił, że uzasadnienie decyzji KNF, tak faktyczne jak i prawne, spełnia wymogi art. 107 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego.